បញ្ចកោណ

ពីវិគីភីឌា
រាងបញ្ចកោណ

បញ្ចកោណគឺជាពហុកោណដែលមានជ្រុង៥ និងកំពូល៥។

បញ្ចកោណនិយ័ត[កែប្រែ]

បញ្ចកោណនិយ័តជាពហុកោណដែលមានជ្រុងទាំង៥ស្មើគ្នា និងមុំក្នុង១០៨°ស្មើៗគ្នា។

ក្រលាផ្ទៃ
កាំនៃរង្វង់ប៉ះក្នុង
កាំនៃរង្វង់ប៉ះក្រៅ

រូបភាពនៃបញ្ចកោណនិយ័ត[កែប្រែ]