ផាម វ៉ាន់ឌាន

ពីវិគីភីឌា

ផាម វ៉ាន់ឌាន (Vietnamese: Phạm Văn Điển ១៧៦៩-១៨៤២) គឺ​ជាដៃឧត្ដមសេនីយយួន