ពហុធាអាបែល

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងគណិតវិទ្យា ពហុធាអាបែល (Abel polynomials) បង្កើតស្វ៊ីតពហុធាមួយដែលតួទី n មានទំរង់

ស្វ៊ីតពហុធា​នេះ​ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះ​ដោយ​យក​ឈ្មោះ​តាម​គណិតវិទូជាតិណរវ៉េ Niels Henrik Abel (១៨០២-១៨២៩) ។

ស្វ៊ីតពហុធានេះជាប្រភេទទ្វេធា។