កំណត់ហេតុនៃការហាមឃាត់

Jump to navigation Jump to search

នេះជាកំណត់ហេតុនៃការហាមឃាត់និងឈប់ហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់។ អាសយដ្ឋានIPដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីនេះទេ។ សូមមើលបញ្ជីនៃការហាមឃាត់ចំពោះបញ្ជីនៃហាមឃាត់នាថ្មីៗ។

កំណត់ហេតុ
(ថ្មីជាងគេ | ចាស់ជាងគេ) មើល (ថ្មីជាង៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០) (ថ្មីជាងគេ | ចាស់ជាងគេ) មើល (ថ្មីជាង៥០ | ) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)