បញ្ជីរូបភាព

ទំព័រពិសេស​នេះ​បង្ហាញ​គ្រប់​ឯកសារ​ដែល​បានផ្ទុកឡើង។

បញ្ជីរូបភាព
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះ កូនរូបភាព ទំហំ អ្នកប្រើប្រាស់ ការពិពណ៌នា
ម៉ោង០៣:១៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Lvi-em.jpg (ឯកសារ) ១៣៦គីឡូបៃ Cheyyo {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
ម៉ោង១៥:៤៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Radio Free Asia (logo).png (ឯកសារ) ៥គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៣:២១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ Super Writer.png (ឯកសារ) ៦៦គីឡូបៃ Peter Khemara {{Information |ការពិពណ៌នា=និមិត្តសញ្ញាកម្មវិធី អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេង |ប្រភព=Town Production |កាលបរិច្ឆេទ=01-05-2014 |អ្ន...
ម៉ោង០៧:៥៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ Reyum logo.gif (ឯកសារ) ២២គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Logo of Reyum Institute. Source: http://www.reyum.org/index.html
ម៉ោង០៦:៣៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ស្ពានប្រាប់ទិសកំពង់ក្តី.jpeg (ឯកសារ) ២០១គីឡូបៃ វុត សាវង្ស នេះជាស្ពានប្រាប់ទិសកំពង់ក្តីដែលស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាប
ម៉ោង០៦:២៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ Ol,bridge.jpeg (ឯកសារ) ១៥០គីឡូបៃ វុត សាវង្ស  
ម៉ោង០៤:៣៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Haing S. Ngor.jpg (ឯកសារ) ២១គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ  
ម៉ោង១០:០៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ PSE Cambodia.jpg (ឯកសារ) ១១គីឡូបៃ ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=www.google.com |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៩:៤៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Cambodia-protest-800x529.jpg (ឯកសារ) ១៨៣គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://globalvoicesonline.org |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០២:២៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ OHCHR logo.png (ឯកសារ) ២៣គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៩:៣០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew ticket.jpg (ឯកសារ) ២៥៣គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://for-tee-two.blogspot.com/2008/12/where-elephants-weep.html |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទ...
ម៉ោង០៩:២៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew actors on stage3.jpg (ឯកសារ) ៣២១គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://marcusdoshi.com/project/where-elephants-weep/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់�...
ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew on stage6.jpg (ឯកសារ) ៣៦៩គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://marcusdoshi.com/project/where-elephants-weep/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់�...
ម៉ោង០៩:២១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew on stage4.jpg (ឯកសារ) ៣៩២គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://marcusdoshi.com/project/where-elephants-weep/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់�...
ម៉ោង០៩:១៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew on stage5.jpg (ឯកសារ) ៣៦៧គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://marcusdoshi.com/project/where-elephants-weep/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់�...
ម៉ោង០៩:០៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew poster1.jpg (ឯកសារ) ៤៦គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://www.catherinefilloux.com |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀ�...
ម៉ោង១៤:១៦ ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ WikiHow screenshot.png (ឯកសារ) ៩២គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១១:៤៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Sokna student.jpg (ឯកសារ) ១៨៤គីឡូបៃ Soknakep {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បង្កើត​វា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់​ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង...
ម៉ោង០៩:៣៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Facebook (login, signup page).jpg (ឯកសារ) ១២៤គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៩:១៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ LinkedInHomepage.PNG (ឯកសារ) ១៥៥គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៦:៤៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Lvc.jpg (ឯកសារ) ១៤២គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៨:៤៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Artisans'association of cambodia.jpg (ឯកសារ) ៧គីឡូបៃ ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា {{Information |ការពិពណ៌នា=LOGO សមាគមសិប្បករនៃកម្ពុជា |ប្រភព=google |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំ...
ម៉ោង០៣:០៩ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Cambodian youth network.jpg (ឯកសារ) ១២៩គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង១៣:៤៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Prepare firing.jpg (ឯកសារ) ៦៧គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា=សកម្មភាព​ដុត​ក្រឡាន |ប្រភព=http://khmerenaissance.info |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត=បណ្ដាញ​ព័ត៌�...
ម៉ោង១៣:៤៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Kralan how2 1.jpg (ឯកសារ) ៤២គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា=ការ​ច្របល់​ចូល​គ្នា​នូវ​គ្រឿង​ផ្សំ​របស់​ក្រឡាន |ប្រភព= http://khmerenaissance.info |កាលបរិ�...
ម៉ោង០៧:១៨ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Odc-english-logo.png (ឯកសារ) ១៩គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://www.opendevelopmentcambodia.net |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេង...
ម៉ោង០៧:១៧ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Odc-khmer-logo.png (ឯកសារ) ១៩គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://www.opendevelopmentcambodia.net/kh |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេ...
ម៉ោង០៣:៥១ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Rice People DVD cover.jpg (ឯកសារ) ៧៥គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១៤:៣៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Cfs vol2 cover.jpg (ឯកសារ) ៨៩៥គីឡូបៃ Bandith {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
ម៉ោង១៤:៣៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Rice, beans, dried & canned fish - July 1983.jpg (ឯកសារ) ៤៤១គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១៤:០១ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Map of Site 2 .jpg (ឯកសារ) ៩៥គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១០:៥២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Yun theara at NY.jpg (ឯកសារ) ៦៣គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា=លោក យន់ ធារ៉ា នៅ​សារមន្ទីម៉េត្រូ​ប៉ូលីតាន ទីក្រុង​ញ៉ូយ៉ក់ សហរដ្ឋអាមេរិក �...
ម៉ោង០៤:៥០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Center for Khmer Studies.gif (ឯកសារ) ១៨គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ  
ម៉ោង០១:៥៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Angkor relief1.jpg (ឯកសារ) ២៨គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= ផ្ទាំង​គំនូរ​របស់​ពិព័ណ៌​ Angkor relief របស់​លោក Asasax |ប្រភព= វិទ្យាស្ថាន​រៃ​យំ |កាលប...
ម៉ោង០៨:៥៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Rithy panh.jpg (ឯកសារ) ១១៧គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា=Cannes Winner Rithy Panh Launches Heritage Film Festival in Cambodia |ប្រភព=http://www.hollywoodreporter.com/news/cannes-winner-rithy-panh-launches-560054 |កាលបរិច្ឆេទ= |អ...
ម៉ោង១៣:៥២ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ The Royal Group Cambodian Style.gif (ឯកសារ) ៦គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១៣:៥០ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ The Royal Group.png (ឯកសារ) ១៧គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៤:៥០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Vor sarun.jpg (ឯកសារ) ១០៧គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= លោក វ័រ សារុណ និង​កូន​ប្រុស សារុន កល្យាណ (ជេមី) |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្ក...
ម៉ោង១៣:៥០ ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Sm kompong thom busstop telecom building.jpg (ឯកសារ) ១០៧គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៦:៥៦ ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Kralan.jpg (ឯកសារ) ៦១គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៤:៣៦ ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Preap-kol.jpg (ឯកសារ) ២៥គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង១៣:០៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Bophana-logo.jpg (ឯកសារ) ៦៧គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៤:០៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Sithi-screenshot.jpg (ឯកសារ) ២៦៦គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៤:០៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Sithi-logo.png (ឯកសារ) ២គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៤:៣០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Open institute.gif (ឯកសារ) ៦គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៣:១១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ Kiva.org logo.svg (ឯកសារ) ២គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១៦:១៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ទេវរាជ.jpg (ឯកសារ) ៥៨គីឡូបៃ Nisetpdajsankha {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង១៣:៤៥ ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ French Colonial Nations.jpg (ឯកសារ) ៩៩គីឡូបៃ Nisetpdajsankha {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/French_Colonial_Nations.jpg |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំ...
ម៉ោង០៤:៥៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ Indonesia 2004 100000r r.jpg (ឯកសារ) ១០០គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៤:៥៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ Indonesia 2005 10000r r.jpg (ឯកសារ) ១០៣គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ