បញ្ជីរូបភាព

ទំព័រពិសេស​នេះ​បង្ហាញ​គ្រប់​ឯកសារ​ដែល​បានផ្ទុកឡើង។

បញ្ជីរូបភាព
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះ កូនរូបភាព ទំហំ អ្នកប្រើប្រាស់ ការពិពណ៌នា
ម៉ោង០៨:១២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ Jailpreak poster Khmer.jpeg (ឯកសារ) ២៩០គីឡូបៃ Willuconquer {{Information |ការពិពណ៌នា=ផ្ទាំងរូបភាពក្រោមការប្រើប្រាស់ដោយយុត្តិធម៌ |ប្រភព=IMDB​ |កាលបរិច្ឆេទ= ImDB |អ្នកបង្កើត= Jailbreak Production |កំណែទម្រង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៦:៥៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ Cambodian National Rescue Party logo.jpg (ឯកសារ) ១៦គីឡូបៃ Sabay99 ផ្លាកសញ្ញារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ម៉ោង០៣:១៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Lvi-em.jpg (ឯកសារ) ១៣៦គីឡូបៃ Cheyyo {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
ម៉ោង១៤:៤១ ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Football Federation of Cambodia.png (ឯកសារ) ៤៦គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៨:៤១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Japan national team.png (ឯកសារ) ៧១គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១៨:២២ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ CBF logo.svg (ឯកសារ) ១២គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៩:០៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Chroy-changvar-bridge.jpg (ឯកសារ) ២៧គីឡូបៃ ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា {{Information |ការពិពណ៌នា=ស្ពានស្ទឹងមានជ័យ |ប្រភព=http://www.tourismcambodia.com/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |�...
ម៉ោង១៨:៤៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Cambodia Senate logo.png (ឯកសារ) ៦៣គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១៨:២៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Cpplogo.PNG (ឯកសារ) ១៧០គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១៥:៤៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ Radio Free Asia (logo).png (ឯកសារ) ៥គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៣:២១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ Super Writer.png (ឯកសារ) ៦៦គីឡូបៃ Peter Khemara {{Information |ការពិពណ៌នា=និមិត្តសញ្ញាកម្មវិធី អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេង |ប្រភព=Town Production |កាលបរិច្ឆេទ=01-05-2014 |អ្ន...
ម៉ោង០៧:៥៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ Reyum logo.gif (ឯកសារ) ២២គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Logo of Reyum Institute. Source: http://www.reyum.org/index.html
ម៉ោង០៦:៣៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ស្ពានប្រាប់ទិសកំពង់ក្តី.jpeg (ឯកសារ) ២០១គីឡូបៃ វុត សាវង្ស នេះជាស្ពានប្រាប់ទិសកំពង់ក្តីដែលស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាប
ម៉ោង០៦:២៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ Ol,bridge.jpeg (ឯកសារ) ១៥០គីឡូបៃ វុត សាវង្ស  
ម៉ោង១៦:៥៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ The Snow Kids.gif (ឯកសារ) ៧៧គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៤:១៥ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ HSI of RCAF.jpg (ឯកសារ) ១៤៩គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៣:៥១ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ Ppiu-logo.jpg (ឯកសារ) ៣៦គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៣:១១ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ Asia euro un logo.png (ឯកសារ) ៩០គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៧:២៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ZamanU logo.jpg (ឯកសារ) ១៣៤គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ  
ម៉ោង០៣:៥១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Bg logo western.jpg (ឯកសារ) ៨០គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ  
ម៉ោង០៣:៥៤ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Iu-logo.jpg (ឯកសារ) ២៤គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from http://www.iu.edu.kh/index.php/about/university-logo
ម៉ោង០៣:៤៤ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Logo-mekong-cambodia-univ.jpg (ឯកសារ) ៦គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ imported from enwp
ម៉ោង០២:៥៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Logo MCU.jpg (ឯកសារ) ២៥គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from http://www.mcu.edu.kh/index.php/aboutmcu/logo
ម៉ោង០២:២៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ RAC-Academy logo.png (ឯកសារ) ៤៧គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ {{Information |ការពិពណ៌នា= Logo of Royal Academy of Cambodia. |ប្រភព= http://www.rac-academy.edu.kh |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទ...
ម៉ោង១៥:២៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Burnt Theatre movie poster.jpg (ឯកសារ) ៧៧គីឡូបៃ វិត្ថាវ័ត្ថ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០០:២៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Rufa.jpg (ឯកសារ) ៣២គីឡូបៃ Sereibd បម្លែងទៅកំណែប្រែដើមជាម៉ោង០០:២៣, ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤
ម៉ោង០០:១០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ RULE logo.png (ឯកសារ) ៣៦០គីឡូបៃ Sereibd  
ម៉ោង១៤:១៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Ibrdlogo.gif (ឯកសារ) ១៧គីឡូបៃ Sereibd  
ម៉ោង០៤:៣៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ Haing S. Ngor.jpg (ឯកសារ) ២១គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ  
ម៉ោង០៨:៤១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ RHAC Cambodia.jpg (ឯកសារ) ១១គីឡូបៃ ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=www.google.com |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង១០:០៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ PSE Cambodia.jpg (ឯកសារ) ១១គីឡូបៃ ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=www.google.com |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៩:០៥ ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ TI Cambodia.jpg (ឯកសារ) ១៩គីឡូបៃ ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=https://www.google.com.kh/search?q=transparency+international+cambodia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KhUHU9W-A4KnlQWujoCgAw&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=649 |កាលបរិច្...
ម៉ោង០៩:៤៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Cambodia-protest-800x529.jpg (ឯកសារ) ១៨៣គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://globalvoicesonline.org |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០២:២៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ OHCHR logo.png (ឯកសារ) ២៣គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៩:៣០ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew ticket.jpg (ឯកសារ) ២៥៣គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://for-tee-two.blogspot.com/2008/12/where-elephants-weep.html |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទ...
ម៉ោង០៩:២៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew actors on stage3.jpg (ឯកសារ) ៣២១គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://marcusdoshi.com/project/where-elephants-weep/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់�...
ម៉ោង០៩:២៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew on stage6.jpg (ឯកសារ) ៣៦៩គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://marcusdoshi.com/project/where-elephants-weep/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់�...
ម៉ោង០៩:២១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew on stage4.jpg (ឯកសារ) ៣៩២គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://marcusdoshi.com/project/where-elephants-weep/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់�...
ម៉ោង០៩:១៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew on stage5.jpg (ឯកសារ) ៣៦៧គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://marcusdoshi.com/project/where-elephants-weep/ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់�...
ម៉ោង០៩:០៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Wew poster1.jpg (ឯកសារ) ៤៦គីឡូបៃ Bandith {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://www.catherinefilloux.com |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀ�...
ម៉ោង១៤:១៦ ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ WikiHow screenshot.png (ឯកសារ) ៩២គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង១១:៤៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Sokna student.jpg (ឯកសារ) ១៨៤គីឡូបៃ Soknakep {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បង្កើត​វា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់​ |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង...
ម៉ោង០៩:៣៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Facebook (login, signup page).jpg (ឯកសារ) ១២៤គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៩:១៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Pinterest Homescreen (Apr. 2013).png (ឯកសារ) ១៥៣គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៩:១៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ LinkedInHomepage.PNG (ឯកសារ) ១៥៥គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៦:៤៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Lvc.jpg (ឯកសារ) ១៤២គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៦:៤៣ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Women's Media Centre of Cambodia.png (ឯកសារ) ៦៨គីឡូបៃ វ័ណថារិទ្ធ Copied from enwp
ម៉ោង០៩:០៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Caritas1.gif (ឯកសារ) ៥គីឡូបៃ ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព= |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= }}
ម៉ោង០៨:៥៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Takhe1.png (ឯកសារ) ១១០គីឡូបៃ ទេព សុវិចិត្រ {{Information |ការពិពណ៌នា= |ប្រភព=http://sakbophavann.wordpress.com/2012/04/08/%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%94%e1%9e%95%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9e%bb%e1%9f%86%e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%81%e1%9f%81-%e1%9e%ac%e1%9e%8f%e1%9f%88%e1%9e%...
ម៉ោង០៨:៤៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤ Artisans'association of cambodia.jpg (ឯកសារ) ៧គីឡូបៃ ពេជ្រសម្ផស្សបុប្ផា {{Information |ការពិពណ៌នា=LOGO សមាគមសិប្បករនៃកម្ពុជា |ប្រភព=google |កាលបរិច្ឆេទ= |អ្នកបង្កើត= |ការអនុញ្ញាត= |កំ...
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ