ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាណុរង្សីសាវ៉ាងវង្ស"

Jump to navigation Jump to search
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
! พระรูป !! พระนาม !! หม่อมมารดา !! ประสูติ !! สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย !! คู่สมรส
|-
|width = 08% | [[File:พระวรวงศ์เธอPrincess พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์Dibyasambanna.JPGjpg|80px]] ||width = 26% | 1. '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์|หม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์]]''' <br> (พ.ศ. 2470 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์) ||width = 16% | หม่อมเลี่ยม ||width = 14% | 17 พฤษภาคม 2428 ||width = 14% | 26 กรกฎาคม 2451 ||width = 22% | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์]]
|-
|[[File:พระเจ้าวรวงศ์เธอ_พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์_กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg|80px]]|| 2. '''[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช|หม่อมเจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์]]''' <br> (พ.ศ. 2428: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์<br>พ.ศ. 2443: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์<br>พ.ศ. 2466: กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช) || ที่ 1 ใน[[หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา|หม่อมแม้น]] || 7 กันยายน 2428 || 22 สิงหาคม 2477 || หม่อมแผ่ว <br> หม่อมเจ้าวิไลกัญญา (เทวกุล) <br> หม่อมอรุณศรี <br> หม่อมมาลี (สุขเจริญ) <br> หม่อมพะเยา (นายนันท์)
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ