ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាណុរង្សីសាវ៉ាងវង្ស"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីកម្មវិធីចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty
| name =ភាណុរង្សីសាវ៉ាងវង្<br>{{small|ภาณุรังษีสว่างวงศ์}}
| name =Bhanurangsi Savangwongse
| title =Prince of Siam<br>Prince Banubandhu Vongsevoradej
| image =Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ