ព័ត៌មានវិទ្យា

ពីវិគីភីឌា
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:
ព័ត៌មានវិទ្យា គឺដោយឡែក និងផ្សេងប្លែកគ្នាពី ព័ត៌មានមាត្រវិទ្យា

បច្ចេកសព្ទ ព័ត៌មានវិទ្យា ត្រូវបានប្រើក្នុងវិស័យទាំងប៉ុន្មាននេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមនេះ:

វិទ្យាសាស្ត្រ[កែប្រែ]