ព្រឹត្តិការណ៍កីឡានៅស៊ីហ្គេម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡានៅស៊ីហ្គេមលើកទី២៤ និងមានវិញ្ញាសារចំនួនច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីហ្គេម និងច្រើនជាងអាស៊ីហ្គេមនិងអូឡាំពិកហ្គេមទៅទៀត។

¹ - គ្មានក្នុងកីឡាជាផ្លូវការរបសអូឡាំពិច
² - កីឡាដែលលេងតែក្នុងស៊ីហ្គេម
³ - មិនមែនជាកីឡាប្រពៃណីរបស់អូឡាំពិចហើយក៏មិនមែនជាកីឡារបស់ស៊ីហ្គេម ។ ជាកីឡាដែលណែនាំឡើងដោយប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះ។
° - ជាអតីតកីឡាផ្លូវការរបស់អូឡាំពិច តែមិនត្រូវបានលើកឡើងដោយម្ចាស់ផ្ទះមុន និងត្រូវបានស្នើឡើងដោយម្ចាស់ផ្ទះ។
ʰ - វិញ្ញាសារដែលមិនត្រូវបានលេងនៅលើកមុន និងត្រូវបានស្នើឡើងដោយម្ចាស់ផ្ទះ។