ព្រះចន្ទ

ដោយវិគីភីឌា
The Moon  Moon symbol
Full moon in the darkness of the night sky. It is patterned with a mix of light-tone regions and darker, irregular blotches, and scattered with varying sizes of impact craters, circles surrounded by out-thrown rays of bright ejecta.
Full moon as seen from Earth's northern hemisphere
Designations
Adjective lunar, selenic
Perigee 363,295 km
(0.0024 AU)
Apogee 405,503 km
(0.0027 AU)
Semi-major axis 384,399 km
(០,00257 AU)[១]
Eccentricity ០,0549[១]
Orbital period ២៧,321582 d (27 d 7 h 43.1 min[១])
Synodic period ២៩,530589 d (29 d 12 h 44 min 2.9 s)
Average orbital speed 1.022 km/s
Inclination 5.145° to the ecliptic[២] (between 18.29° and 28.58° to Earth's equator)[១]
Longitude of ascending node regressing by one revolution in 18.6 years
Argument of perigee progressing by one revolution in 8.85 years
Satellite of Earth
លក្ខណៈទូទៅនៃសណ្ឋានខាងក្រៅ
Mean radius 1,737.10 km  (0.273 Earths)[១][៣]
Equatorial radius 1,738.14 km (0.273 Earths)[៣]
Polar radius 1,735.97 km  (0.273 Earths)[៣]
Flattening ០,00125
Circumference 10,921 km (equatorial)
ផ្ទៃដី 3.793ទំព័រគំរូ:Esp km2  (0.074 Earths)
មាឌ 2.1958ទំព័រគំរូ:Esp km3  (0.020 Earths)
ម៉ាស់ 7.3477ទំព័រគំរូ:Esp kg  (0.012300 Earths[១])
Mean density 3.3464 g/cm3[១]
Equatorial surface gravity 1.622 m/s2 (0.165 4 g)
Escape velocity 2.38 km/s
Sidereal rotation
period
27.321582 d (synchronous)
Equatorial rotation velocity 4.627 m/s
Axial tilt 1.5424° (to ecliptic)
6.687° (to orbit plane)[២]
Albedo 0.136[៤]
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃខាងក្រៅ
   equator
   85°N[៥]
min mean max
100 K 220 K 390 K
70 K 130 K 230 K
Apparent magnitude −2.5 to −12.9[lower-alpha ១]
−12.74 (mean full moon)[៣]
Angular diameter 29.3 to 34.1 arcminutes[៣][lower-alpha ២]
បរិយាកាស[៦]
សម្ពាធផ្ទៃខាងក្រៅ 10−7 Pa (day)
10−10 Pa (night)[lower-alpha ៣]
Composition Ar, He, Na, K, H, Rn
Hubble views of Copernicus crater (inset), which is about 58 miles (93 km) wide
Red and orange tinted Moon, as seen from Earth during a lunar eclipse, where the Earth comes between the Moon and Sun

The Moon is the only natural satellite of the Earth[lower-alpha ៤][៧] and the fifth largest moon in the សូរ្យព័ន្ធចក្រ. It is the largest natural satellite of a planet in the Solar System relative to the size of its primary,[lower-alpha ៥] having 27% the diameter and 60% the density of Earth, resulting in 181 its mass. Among satellites with known densities, the Moon is the second densest, after Io, a satellite of Jupiter.

See also[កែប្រែ]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Portal/images/m' not found.

References[កែប្រែ]

Notes

 1. The maximum value is given based on scaling of the brightness from the value of −12.74 given for an equator to Moon-centre distance of 378 000 km in the NASA factsheet reference to the minimum Earth–Moon distance given there, after the latter is corrected for the Earth's equatorial radius of 6 378 km, giving 350 600 km. The minimum value (for a distant new moon) is based on a similar scaling using the maximum Earth–Moon distance of 407 000 km (given in the factsheet) and by calculating the brightness of the earthshine onto such a new moon. The brightness of the earthshine is [ Earth albedo × (Earth radius / Radius of Moon's orbit)2 ] relative to the direct solar illumination that occurs for a full moon. (Earth albedo = 0.367; Earth radius = (polar radius × equatorial radius)½ = 6 367 km.)
 2. The range of angular size values given are based on simple scaling of the following values given in the fact sheet reference: at an Earth-equator to Moon-centre distance of 378 000 km, the angular size is 1896 arcseconds. The same fact sheet gives extreme Earth–Moon distances of 407 000 km and 357 000 km. For the maximum angular size, the minimum distance has to be corrected for the Earth's equatorial radius of 6 378 km, giving 350 600 km.
 3. Lucey et al. (2006) give 107 particles cm−3 by day and 105 particles cm−3 by night. Along with equatorial surface temperatures of 390 K by day and 100 K by night, the ideal gas law yields the pressures given in the infobox (rounded to the nearest order of magnitude): 10−7 Pa by day and 10−10 Pa by night.
 4. There are a number of near-Earth asteroids, including 3753 Cruithne, that are co-orbital with Earth: their orbits bring them close to Earth for periods of time but then alter in the long term (Morais et al, 2002). These are quasi-satellites – they are not moons as they do not orbit the Earth. For more information, see Other moons of Earth.
 5. Charon is proportionally larger in comparison to Pluto, but Pluto has been reclassified as a dwarf planet.

Cite error: <ref> tag with name "age" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "orbpd" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "synpd" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "brightness" defined in <references> is not used in prior text.

Cite error: <ref> tag with name "area" defined in <references> is not used in prior text.

Citations

 1. ១,០ ១,១ ១,២ ១,៣ ១,៤ ១,៥ ១,៦ Wieczorek, M. ន.ដ. (2006)។ "The constitution and structure of the lunar interior"។ Reviews in Mineralogy and Geochemistry 60 (1): 221–364។ អ.វ.ល.:10.2138/rmg.2006.60.3 
 2. ២,០ ២,១ Lang, Kenneth R. (2011); The Cambridge Guide to the Solar System, 2nd ed., Cambridge University Press
 3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ ៣,៣ ៣,៤ Williams, Dr. David R. (2 February 2006)។ "Moon Fact Sheet"NASA (National Space Science Data Center)http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html។ បានយកមក 31 December 2008 
 4. Matthews, Grant (2008)។ "Celestial body irradiance determination from an underfilled satellite radiometer: application to albedo and thermal emission measurements of the Moon using CERES"។ Applied Optics 47 (27): 4981–93។ Bibcode 2008ApOpt..47.4981Mអ.វ.ល.:10.1364/AO.47.004981អ.ស.ផ.ម. 18806861 
 5. A.R. Vasavada, D.A. Paige, and S.E. Wood (1999)។ "Near-Surface Temperatures on Mercury and the Moon and the Stability of Polar Ice Deposits"។ Icarus 141 (2): 179។ Bibcode 1999Icar..141..179Vអ.វ.ល.:10.1006/icar.1999.6175 
 6. Lucey, P.; Korotev, Randy L. 3et al (2006)។ "Understanding the lunar surface and space-Moon interactions"។ Reviews in Mineralogy and Geochemistry 60 (1): 83–219។ អ.វ.ល.:10.2138/rmg.2006.60.2 
 7. Morais, M.H.M.; Morbidelli, A. (2002)។ "The Population of Near-Earth Asteroids in Coorbital Motion with the Earth"។ Icarus 160 (1): 1–9។ Bibcode 2002Icar..160....1Mអ.វ.ល.:10.1006/icar.2002.6937 

Cite error: <ref> tag with name "test" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "PN-FAQ" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "barnhart1995" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "oed" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Binder" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "BotM" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Mitler" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "taylor1998" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Pahlevan2007" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Warren1985" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "S06" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Schubert2004" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Spudis1994" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "worldbook" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Papike" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Hiesinger" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "gazetteer" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "geologic" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Margot1999" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "M03" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "seedhouse2009" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "moonwater_18032010" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Feldman1998" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Saal2008" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Pieters2009" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Planetary" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Colaprete" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Colaprete2010" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "hauri" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "GB2009" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Stern1999" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Sridharan2010" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "SolarViews" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "bbc" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Beletskii2" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Moon" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Lambeck1977" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "touma1994" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "eclipse" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Sarma-Ast-Ind" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Hall1977" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "CNN" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "xinhua_20090301" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "unoosa_q6" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "unoosa_q4" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "unoosa_q5" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "unoosa_moon" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "unoosa_q7" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "iisl_2004" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "iisl_2009" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Marshack" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "barnhart-and-germania" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "spacetoday" defined in <references> is not used in prior text.

Cite error: <ref> tag with name "sciam" defined in <references> is not used in prior text.

Bibliography

Further reading[កែប្រែ]

External links[កែប្រែ]

Cartographic resources[កែប្រែ]

Observation tools[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Earth ទំព័រគំរូ:Solar System moons (compact)