ចៅហោក្លង

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះភូមិទេវតា)