ព្រះអង្គម្ចាស់ភុមិហិត​ ឣ្កិឝិន​ន​មិយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រះអង្គម្ចាស់ភុមិហិត​ ឣ្កិឝិន​ន​មិយ

ព្រះអង្គម្ចាស់ភុមិហិត​ ឣ្កិឝិន​ន​មិយ (ជប៉ុន秋篠宮文仁親王) (កើតនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៦២) គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃ ជប៉ុន[១] គឺជាបងប្អូននៅក្នុង អធិរាជណារុតូទី ដែលជាអធិរាជជប៉ុនបច្ចុប្បន្ន។[២][៣]

យោង[កែប្រែ]

  1. Imperial Household Agency (Kunaicho): Their Imperial Highnesses Prince and Princess Akishino; personal histories Archived 26 July 2007 at WebCite
  2. "การเยี่ยมเยือนของบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญรัชสมัยเฮเซและโชวะ" สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 5 กันยายน 2560 Check date values in: |accessdate= (ជំនួយ)
  3. "สมเด็จพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ญี่ปุ่นแสดงความเสียพระทัยกรณีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 14 ตุลาคม 2559 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 5 กันยายน 2560 Check date values in: |accessdate=, |date= (ជំនួយ)