Jump to content

ភាសាកម្មវិធី

ពីវិគីភីឌា
ឧទាហរណ៍នៃក្រមដើមបានសរសេរក្នុងភាសាកម្មវិធីជ្វា ដែលនឹងចារឹកសារថា "Hello World!" (សួស្ដី ពិភពលោក!) ទៅកាន់ឆ្នេញបមាណីយនៅពេលវាត្រូវបានបកស្រាយ និងដើរដោយយន្តសិប្បនិម្មិត្តជ្វា

ភាសាកម្មវិធីមួយគឺជាភាសាសាងឡើងមួយបែបដែលរចនាឡើងដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងលំណែនាំមួយចំនួនទៅកាន់គ្រឿងយន្ត ជាពិសេសគណនូបករណ៍។ ភាសាកម្មវិធីត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទង្វើនៃយន្តមួយគ្រឿង រឺក៏ដើម្បីកំណត់បញ្ជាក់នព្វន្តវិធាននានា។

ភាសាកម្មវិធីដំបូងឡើយបានកើតមានឡើងមុនការបង្កើតគណនូបករណ៍តួលេខទៅទៀត ហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ដៅនូវទង្វើរបស់គ្រឿងយន្តដូចជាកីតំបាញយន្ត និង ព្យែណូលេងឯង[១] ភាសាកម្មវិធីផ្សេងៗរាប់ពាន់ភាសាត្រូវបានគេបង្កើតឡើង ភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យគណនូបករណ៍ និងនៅតែមានការបង្កើតឡើងជាច្រើនភាសារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ភាសាកម្មវិធីភាគច្រើនតំរូវឱ្យមានគណនាកម្មកំណត់ក្នុងទំរង់បញ្ជា (ឧ. ដំណើរនៃប្រតិបត្តិកម្មជាច្រើនស្ដែងឡើង) គ្រាដែលភាសាដទៃទៀតប្រើទំរង់ផ្សេងៗនៃយថាប្រភេទកម្មរបស់កម្មវិធីដូចជា ទំរង់ប្រកាស (ឧ. លទ្ធផលដែលចង់បានត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ មិនមែនឱ្យវាសំរេចត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេ)។

ការពិពណ៌នាអំពីភាសាកម្មវិធីមួយជាធម្មតាត្រូវបានគេបំបែកទៅជាសមាសភាគពីរយ៉ាងតាមរយៈវាក្យសម្ព័ន្ធ (ទំរង់) និង សញ្ញាន័យវិទ្យា (អត្ថន័យ)។ ភាសាខ្លះត្រូវបានកំណត់ដោយឯកសារយថាប្រភេទកម្ម (ជាឧទាហរណ៍ ភាសាកម្មវិធី C ត្រូវបានគេកំណត់ដោយបមាណីយអ.ប.អ.) ខណៈដែលបណ្ដាភាសាដទៃទៀត (ដូចជា Perl) មានបូរណកម្មលប់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាលំយោង

និយមន័យ

[កែប្រែ]

ភាសាកម្មវិធីមួយជាខ្នត់មួយសំរាប់សរសេរកម្មវិធីនានា ដែលគឺជាបណ្ដាយថាប្រភេទកម្មនៃគណនាកម្ម រឺ នព្វន្តវិធានមួយ។[២] ភាគខ្លះ តែមិនទាំងអស់ ពួកអ្នកប្រឌិតសង្កត់ធ្ងន់លើបច្ចេកសព្ទ "ភាសាកម្មវិធី" ចំពោះតែភាសាទាំងឡាយណានោះ ដែលអាចកំណត់បញ្ជាក់នព្វន្តវិធានទាំងឡាយដែលអាចមាន ទាំងឡាយ[២][៣] វិសេសគុណរាល់ដងចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់រាល់អ្វីៗផ្សំឡើងទៅជាភាសាកម្មវិធីមួយរួមមាន:

អនុគមន៍ និង គោលដៅ
A ភាសាកម្មវិធីគណនូបករណ៍ មួយគឺជាភាសាមួយប្រើដើម្បីសរសេរកម្មវិធីគណនូបករណ៍នានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនូបករណ៍ ដំណើរការប្រភេទនៃគណនាកម្ម[៤] រឺ នព្វន្តវិធាន ហើយទំនងជាអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ខាងក្រៅៗដូចជាផ្នោះពុម្ព រង្វិលថាស រូបយន្តនានា [៥] និងនៅមានទៀត។ ឧទាហរណ៍ ពួកកម្មវិធីរបស់ផូសថ៍ស្គ្រីបថ៍ (PostScript) រាល់ដងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នោះពុម្ព រឺ គំហើញរបស់គណនូបករណ៍។ More generally, a programming language may describe computation on some, possibly abstract, machine. It is generally accepted that a complete specification for a programming language includes a description, possibly idealized, of a machine or processor for that language.[៦] In most practical contexts, a programming language involves a computer; consequently, programming languages are usually defined and studied this way.[៧] Programming languages differ from natural languages in that natural languages are only used for interaction between people, while programming languages also allow humans to communicate instructions to machines.
Abstractions
Programming languages usually contain abstractions for defining and manipulating data structures or controlling the flow of execution. The practical necessity that a programming language support adequate abstractions is expressed by the abstraction principle;[៨] this principle is sometimes formulated as recommendation to the programmer to make proper use of such abstractions.[៩]
Expressive power
The theory of computation classifies languages by the computations they are capable of expressing. All Turing complete languages can implement the same set of algorithms. ANSI/ISO SQL-92 and Charity are examples of languages that are not Turing complete, yet often called programming languages.[១០][១១]

Markup languages like XML, HTML or troff, which define structured data, are not usually considered programming languages.[១២][១៣][១៤] Programming languages may, however, share the syntax with markup languages if a computational semantics is defined. XSLT, for example, is a Turing complete XML dialect.[១៥][១៦][១៧] Moreover, LaTeX, which is mostly used for structuring documents, also contains a Turing complete subset.[១៨][១៩]

The term computer language is sometimes used interchangeably with programming language.[២០] However, the usage of both terms varies among authors, including the exact scope of each. One usage describes programming languages as a subset of computer languages.[២១] In this vein, languages used in computing that have a different goal than expressing computer programs are generically designated computer languages. For instance, markup languages are sometimes referred to as computer languages to emphasize that they are not meant to be used for programming.[២២]

Another usage regards programming languages as theoretical constructs for programming abstract machines, and computer languages as the subset thereof that runs on physical computers, which have finite hardware resources.[២៣] John C. Reynolds emphasizes that formal specification languages are just as much programming languages as are the languages intended for execution. He also argues that textual and even graphical input formats that affect the behavior of a computer are programming languages, despite the fact they are commonly not Turing-complete, and remarks that ignorance of programming language concepts is the reason for many flaws in input formats.[២៤]

Early developments

[កែប្រែ]

The first programming languages designed to communicate instructions to a computer were written in the 1950s. An early high-level programming language to be designed for a computer was Plankalkül, developed for the German Z3 by Konrad Zuse between 1943 and 1945. However, it was not implemented until 1998 and 2000.[២៥]

John Mauchly's Short Code, proposed in 1949, was one of the first high-level languages ever developed for an electronic computer.[២៦] Unlike machine code, Short Code statements represented mathematical expressions in understandable form. However, the program had to be translated into machine code every time it ran, making the process much slower than running the equivalent machine code.

ឯកសារ:Manchester Mark2.jpg
The Manchester Mark 1 ran programs written in Autocode from 1952.

At the University of Manchester, Alick Glennie developed Autocode in the early 1950s. A programming language, it used a compiler to automatically convert the language into machine code. The first code and compiler was developed in 1952 for the Mark 1 computer at the University of Manchester and is considered to be the first compiled high-level programming language.[២៧][២៨]

The second autocode was developed for the Mark 1 by R. A. Brooker in 1954 and was called the "Mark 1 Autocode". Brooker also developed an autocode for the Ferranti Mercury in the 1950s in conjunction with the University of Manchester. The version for the EDSAC 2 was devised by D. F. Hartley of University of Cambridge Mathematical Laboratory in 1961. Known as EDSAC 2 Autocode, it was a straight development from Mercury Autocode adapted for local circumstances, and was noted for its object code optimisation and source-language diagnostics which were advanced for the time. A contemporary but separate thread of development, Atlas Autocode was developed for the University of Manchester Atlas 1 machine.

Another early programming language was devised by Grace Hopper in the US, called FLOW-MATIC. It was developed for the UNIVAC I at Remington Rand during the period from 1955 until 1959. Hopper found that business data processing customers were uncomfortable with mathematical notation, and in early 1955, she and her team wrote a specification for an English programming language and implemented a prototype.[២៩] The FLOW-MATIC compiler became publicly available in early 1958 and was substantially complete in 1959.[៣០] Flow-Matic was a major influence in the design of COBOL, since only it and its direct descendent AIMACO were in actual use at the time.[៣១] The language Fortran was developed at IBM in the mid '50s, and became the first widely used high-level general purpose programming language.

Refinement

[កែប្រែ]

The period from the 1960s to the late 1970s brought the development of the major language paradigms now in use, though many aspects were refinements of ideas in the very first Third-generation programming languages:

Each of these languages spawned an entire family of descendants, and most modern languages count at least one of them in their ancestry.

The 1960s and 1970s also saw considerable debate over the merits of structured programming, and whether programming languages should be designed to support it.[៣៤] Edsger Dijkstra, in a famous 1968 letter published in the Communications of the ACM, argued that GOTO statements should be eliminated from all "higher level" programming languages.[៣៥]

The 1960s and 1970s also saw expansion of techniques that reduced the footprint of a program as well as improved productivity of the programmer and user. The card deck for an early 4GL was a lot smaller for the same functionality expressed in a 3GL deck.

Consolidation and growth

[កែប្រែ]
A selection of textbooks that teach programming, in languages both popular and obscure. These are only a few of the thousands of programming languages and dialects that have been designed in history.

The 1980s were years of relative consolidation. C++ combined object-oriented and systems programming. The United States government standardized Ada, a systems programming language derived from Pascal and intended for use by defense contractors. In Japan and elsewhere, vast sums were spent investigating so-called "fifth generation" languages that incorporated logic programming constructs.[៣៦] The functional languages community moved to standardize ML and Lisp. Rather than inventing new paradigms, all of these movements elaborated upon the ideas invented in the previous decade.

One important trend in language design for programming large-scale systems during the 1980s was an increased focus on the use of modules, or large-scale organizational units of code. Modula-2, Ada, and ML all developed notable module systems in the 1980s, although other languages, such as PL/I, already had extensive support for modular programming. Module systems were often wedded to generic programming constructs.[៣៧]

The rapid growth of the Internet in the mid-1990s created opportunities for new languages. Perl, originally a Unix scripting tool first released in 1987, became common in dynamic websites. Java came to be used for server-side programming, and bytecode virtual machines became popular again in commercial settings with their promise of "Write once, run anywhere" (UCSD Pascal had been popular for a time in the early 1980s). These developments were not fundamentally novel, rather they were refinements to existing languages and paradigms, and largely based on the C family of programming languages.

Programming language evolution continues, in both industry and research. Current directions include security and reliability verification, new kinds of modularity (mixins, delegates, aspects), and database integration such as Microsoft's LINQ.

The 4GLs are examples of languages which are domain-specific, such as SQL, which manipulates and returns sets of data rather than the scalar values which are canonical to most programming languages. Perl, for example, with its 'here document' can hold multiple 4GL programs, as well as multiple JavaScript programs, in part of its own perl code and use variable interpolation in the 'here document' to support multi-language programming.[៣៨]

All programming languages have some primitive building blocks for the description of data and the processes or transformations applied to them (like the addition of two numbers or the selection of an item from a collection). These primitives are defined by syntactic and semantic rules which describe their structure and meaning respectively.

Parse tree of Python code with inset tokenization
Syntax highlighting is often used to aid programmers in recognizing elements of source code. The language above is Python.

A programming language's surface form is known as its syntax. Most programming languages are purely textual; they use sequences of text including words, numbers, and punctuation, much like written natural languages. On the other hand, there are some programming languages which are more graphical in nature, using visual relationships between symbols to specify a program.

The syntax of a language describes the possible combinations of symbols that form a syntactically correct program. The meaning given to a combination of symbols is handled by semantics (either formal or hard-coded in a reference implementation). Since most languages are textual, this article discusses textual syntax.

Programming language syntax is usually defined using a combination of regular expressions (for lexical structure) and Backus–Naur Form (for grammatical structure). Below is a simple grammar, based on Lisp:

expression ::= atom | list
atom    ::= number | symbol
number   ::= [+-]?['0'-'9']+
symbol   ::= ['A'-'Z''a'-'z'].*
list    ::= '(' expression* ')'

This grammar specifies the following:

 • an expression is either an atom or a list;
 • an atom is either a number or a symbol;
 • a number is an unbroken sequence of one or more decimal digits, optionally preceded by a plus or minus sign;
 • a symbol is a letter followed by zero or more of any characters (excluding whitespace); and
 • a list is a matched pair of parentheses, with zero or more expressions inside it.

The following are examples of well-formed token sequences in this grammar: 12345, () and (a b c232 (1)).

Not all syntactically correct programs are semantically correct. Many syntactically correct programs are nonetheless ill-formed, per the language's rules; and may (depending on the language specification and the soundness of the implementation) result in an error on translation or execution. In some cases, such programs may exhibit undefined behavior. Even when a program is well-defined within a language, it may still have a meaning that is not intended by the person who wrote it.

Using natural language as an example, it may not be possible to assign a meaning to a grammatically correct sentence or the sentence may be false:

 • "Colorless green ideas sleep furiously." is grammatically well-formed but has no generally accepted meaning.
 • "John is a married bachelor." is grammatically well-formed but expresses a meaning that cannot be true.

The following C language fragment is syntactically correct, but performs operations that are not semantically defined (the operation *p >> 4 has no meaning for a value having a complex type and p->im is not defined because the value of p is the null pointer):

complex *p = NULL;
complex abs_p = sqrt(*p >> 4 + p->im);

If the type declaration on the first line were omitted, the program would trigger an error on compilation, as the variable "p" would not be defined. But the program would still be syntactically correct, since type declarations provide only semantic information.

The grammar needed to specify a programming language can be classified by its position in the Chomsky hierarchy. The syntax of most programming languages can be specified using a Type-2 grammar, i.e., they are context-free grammars.[៣៩] Some languages, including Perl and Lisp, contain constructs that allow execution during the parsing phase. Languages that have constructs that allow the programmer to alter the behavior of the parser make syntax analysis an undecidable problem, and generally blur the distinction between parsing and execution.[៤០] In contrast to Lisp's macro system and Perl's BEGIN blocks, which may contain general computations, C macros are merely string replacements, and do not require code execution.[៤១]

The term Semantics refers to the meaning of languages, as opposed to their form (syntax).

Static semantics

[កែប្រែ]

The static semantics defines restrictions on the structure of valid texts that are hard or impossible to express in standard syntactic formalisms.[២] For compiled languages, static semantics essentially include those semantic rules that can be checked at compile time. Examples include checking that every identifier is declared before it is used (in languages that require such declarations) or that the labels on the arms of a case statement are distinct.[៤២] Many important restrictions of this type, like checking that identifiers are used in the appropriate context (e.g. not adding an integer to a function name), or that subroutine calls have the appropriate number and type of arguments, can be enforced by defining them as rules in a logic called a type system. Other forms of static analyses like data flow analysis may also be part of static semantics. Newer programming languages like Java and C# have definite assignment analysis, a form of data flow analysis, as part of their static semantics.

Dynamic semantics

[កែប្រែ]

Once data has been specified, the machine must be instructed to perform operations on the data. For example, the semantics may define the strategy by which expressions are evaluated to values, or the manner in which control structures conditionally execute statements. The dynamic semantics (also known as execution semantics) of a language defines how and when the various constructs of a language should produce a program behavior. There are many ways of defining execution semantics. Natural language is often used to specify the execution semantics of languages commonly used in practice. A significant amount of academic research went into formal semantics of programming languages, which allow execution semantics to be specified in a formal manner. Results from this field of research have seen limited application to programming language design and implementation outside academia.

Type system

[កែប្រែ]

A type system defines how a programming language classifies values and expressions into types, how it can manipulate those types and how they interact. The goal of a type system is to verify and usually enforce a certain level of correctness in programs written in that language by detecting certain incorrect operations. Any decidable type system involves a trade-off: while it rejects many incorrect programs, it can also prohibit some correct, albeit unusual programs. In order to bypass this downside, a number of languages have type loopholes, usually unchecked casts that may be used by the programmer to explicitly allow a normally disallowed operation between different types. In most typed languages, the type system is used only to type check programs, but a number of languages, usually functional ones, infer types, relieving the programmer from the need to write type annotations. The formal design and study of type systems is known as type theory.

Typed versus untyped languages
[កែប្រែ]

A language is typed if the specification of every operation defines types of data to which the operation is applicable, with the implication that it is not applicable to other types.[៤៣] For example, the data represented by "this text between the quotes" is a string. In most programming languages, dividing a number by a string has no meaning; most modern programming languages will therefore reject any program attempting to perform such an operation. In some languages the meaningless operation will be detected when the program is compiled ("static" type checking), and rejected by the compiler; while in others, it will be detected when the program is run ("dynamic" type checking), resulting in a run-time exception.

A special case of typed languages are the single-type languages. These are often scripting or markup languages, such as REXX or SGML, and have only one data type—most commonly character strings which are used for both symbolic and numeric data.

In contrast, an untyped language, such as most assembly languages, allows any operation to be performed on any data, which are generally considered to be sequences of bits of various lengths.[៤៣] High-level languages which are untyped include BCPL and some varieties of Forth.

In practice, while few languages are considered typed from the point of view of type theory (verifying or rejecting all operations), most modern languages offer a degree of typing.[៤៣] Many production languages provide means to bypass or subvert the type system, trading type-safety for finer control over the program's execution (see casting).

Static versus dynamic typing
[កែប្រែ]

In static typing, all expressions have their types determined prior to when the program is executed, typically at compile-time. For example, 1 and (2+2) are integer expressions; they cannot be passed to a function that expects a string, or stored in a variable that is defined to hold dates.[៤៣]

Statically typed languages can be either manifestly typed or type-inferred. In the first case, the programmer must explicitly write types at certain textual positions (for example, at variable declarations). In the second case, the compiler infers the types of expressions and declarations based on context. Most mainstream statically typed languages, such as C++, C# and Java, are manifestly typed. Complete type inference has traditionally been associated with less mainstream languages, such as Haskell and ML. However, many manifestly typed languages support partial type inference; for example, Java and C# both infer types in certain limited cases.[៤៤]

Dynamic typing, also called latent typing, determines the type-safety of operations at run time; in other words, types are associated with run-time values rather than textual expressions.[៤៣] As with type-inferred languages, dynamically typed languages do not require the programmer to write explicit type annotations on expressions. Among other things, this may permit a single variable to refer to values of different types at different points in the program execution. However, type errors cannot be automatically detected until a piece of code is actually executed, potentially making debugging more difficult. Lisp, Perl, Python, JavaScript, and Ruby are dynamically typed.

Weak and strong typing
[កែប្រែ]

Weak typing allows a value of one type to be treated as another, for example treating a string as a number.[៤៣] This can occasionally be useful, but it can also allow some kinds of program faults to go undetected at compile time and even at run time.

Strong typing prevents the above. An attempt to perform an operation on the wrong type of value raises an error.[៤៣] Strongly typed languages are often termed type-safe or safe.

An alternative definition for "weakly typed" refers to languages, such as Perl and JavaScript, which permit a large number of implicit type conversions. In JavaScript, for example, the expression 2 * x implicitly converts x to a number, and this conversion succeeds even if x is null, undefined, an Array, or a string of letters. Such implicit conversions are often useful, but they can mask programming errors. Strong and static are now generally considered orthogonal concepts, but usage in the literature differs. Some use the term strongly typed to mean strongly, statically typed, or, even more confusingly, to mean simply statically typed. Thus C has been called both strongly typed and weakly, statically typed.[៤៥][៤៦]

It may seem odd to some professional programmers that C could be "weakly, statically typed". However, notice that the use of the generic pointer, the void* pointer, does allow for casting of pointers to other pointers without needing to do an explicit cast. This is extremely similar to somehow casting an array of bytes to any kind of datatype in C without using an explicit cast, such as (int) or (char).

Standard library and run-time system

[កែប្រែ]

Most programming languages have an associated core library (sometimes known as the 'standard library', especially if it is included as part of the published language standard), which is conventionally made available by all implementations of the language. Core libraries typically include definitions for commonly used algorithms, data structures, and mechanisms for input and output.

A language's core library is often treated as part of the language by its users, although the designers may have treated it as a separate entity. Many language specifications define a core that must be made available in all implementations, and in the case of standardized languages this core library may be required. The line between a language and its core library therefore differs from language to language. Indeed, some languages are designed so that the meanings of certain syntactic constructs cannot even be described without referring to the core library. For example, in Java, a string literal is defined as an instance of the java.lang.String class; similarly, in Smalltalk, an anonymous function expression (a "block") constructs an instance of the library's BlockContext class. Conversely, Scheme contains multiple coherent subsets that suffice to construct the rest of the language as library macros, and so the language designers do not even bother to say which portions of the language must be implemented as language constructs, and which must be implemented as parts of a library.

Design and implementation

[កែប្រែ]

Programming languages share properties with natural languages related to their purpose as vehicles for communication, having a syntactic form separate from its semantics, and showing language families of related languages branching one from another.[៤៧][៤៨] But as artificial constructs, they also differ in fundamental ways from languages that have evolved through usage. A significant difference is that a programming language can be fully described and studied in its entirety, since it has a precise and finite definition.[៤៩] By contrast, natural languages have changing meanings given by their users in different communities. While constructed languages are also artificial languages designed from the ground up with a specific purpose, they lack the precise and complete semantic definition that a programming language has.

Many programming languages have been designed from scratch, altered to meet new needs, and combined with other languages. Many have eventually fallen into disuse. Although there have been attempts to design one "universal" programming language that serves all purposes, all of them have failed to be generally accepted as filling this role.[៥០] The need for diverse programming languages arises from the diversity of contexts in which languages are used:

 • Programs range from tiny scripts written by individual hobbyists to huge systems written by hundreds of programmers.
 • Programmers range in expertise from novices who need simplicity above all else, to experts who may be comfortable with considerable complexity.
 • Programs must balance speed, size, and simplicity on systems ranging from microcontrollers to supercomputers.
 • Programs may be written once and not change for generations, or they may undergo continual modification.
 • Finally, programmers may simply differ in their tastes: they may be accustomed to discussing problems and expressing them in a particular language.

One common trend in the development of programming languages has been to add more ability to solve problems using a higher level of abstraction. The earliest programming languages were tied very closely to the underlying hardware of the computer. As new programming languages have developed, features have been added that let programmers express ideas that are more remote from simple translation into underlying hardware instructions. Because programmers are less tied to the complexity of the computer, their programs can do more computing with less effort from the programmer. This lets them write more functionality per time unit.[៥១]

Natural language processors have been proposed as a way to eliminate the need for a specialized language for programming. However, this goal remains distant and its benefits are open to debate. Edsger W. Dijkstra took the position that the use of a formal language is essential to prevent the introduction of meaningless constructs, and dismissed natural language programming as "foolish".[៥២] Alan Perlis was similarly dismissive of the idea.[៥៣] Hybrid approaches have been taken in Structured English and SQL.

A language's designers and users must construct a number of artifacts that govern and enable the practice of programming. The most important of these artifacts are the language specification and implementation.

Specification

[កែប្រែ]

The specification of a programming language is intended to provide a definition that the language users and the implementors can use to determine whether the behavior of a program is correct, given its source code.

A programming language specification can take several forms, including the following:

Implementation

[កែប្រែ]

An implementation of a programming language provides a way to execute that program on one or more configurations of hardware and software. There are, broadly, two approaches to programming language implementation: compilation and interpretation. It is generally possible to implement a language using either technique.

The output of a compiler may be executed by hardware or a program called an interpreter. In some implementations that make use of the interpreter approach there is no distinct boundary between compiling and interpreting. For instance, some implementations of BASIC compile and then execute the source a line at a time.

Programs that are executed directly on the hardware usually run several orders of magnitude faster than those that are interpreted in software.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

One technique for improving the performance of interpreted programs is just-in-time compilation. Here the virtual machine, just before execution, translates the blocks of bytecode which are going to be used to machine code, for direct execution on the hardware.

Thousands of different programming languages have been created, mainly in the computing field.[៥៧] Programming languages differ from most other forms of human expression in that they require a greater degree of precision and completeness.

When using a natural language to communicate with other people, human authors and speakers can be ambiguous and make small errors, and still expect their intent to be understood. However, figuratively speaking, computers "do exactly what they are told to do", and cannot "understand" what code the programmer intended to write. The combination of the language definition, a program, and the program's inputs must fully specify the external behavior that occurs when the program is executed, within the domain of control of that program. On the other hand, ideas about an algorithm can be communicated to humans without the precision required for execution by using pseudocode, which interleaves natural language with code written in a programming language.

A programming language provides a structured mechanism for defining pieces of data, and the operations or transformations that may be carried out automatically on that data. A programmer uses the abstractions present in the language to represent the concepts involved in a computation. These concepts are represented as a collection of the simplest elements available (called primitives).[៥៨] Programming is the process by which programmers combine these primitives to compose new programs, or adapt existing ones to new uses or a changing environment.

Programs for a computer might be executed in a batch process without human interaction, or a user might type commands in an interactive session of an interpreter. In this case the "commands" are simply programs, whose execution is chained together. When a language is used to give commands to a software application (such as a Unix shell or other command-line interface) it is called a scripting language.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Measuring language usage

[កែប្រែ]

It is difficult to determine which programming languages are most widely used, and what usage means varies by context. One language may occupy the greater number of programmer hours, a different one have more lines of code, and a third utilize the most CPU time. Some languages are very popular for particular kinds of applications. For example, COBOL is still strong in the corporate data center, often on large mainframes;[៥៩][៦០] Fortran in scientific and engineering applications; and C in embedded applications and operating systems. Other languages are regularly used to write many different kinds of applications.

Various methods of measuring language popularity, each subject to a different bias over what is measured, have been proposed:

 • counting the number of job advertisements that mention the language[៦១]
 • the number of books sold that teach or describe the language[៦២]
 • estimates of the number of existing lines of code written in the language – which may underestimate languages not often found in public searches[៦៣]
 • counts of language references (i.e., to the name of the language) found using a web search engine.

Combining and averaging information from various internet sites, langpop.com claims that in 2013 the ten most popular programming languages are (in descending order by overall popularity): C, Java, PHP, JavaScript, C++, Python, Shell, Ruby, Objective-C and C#.[៦៤]

Taxonomies

[កែប្រែ]

There is no overarching classification scheme for programming languages. A given programming language does not usually have a single ancestor language. Languages commonly arise by combining the elements of several predecessor languages with new ideas in circulation at the time. Ideas that originate in one language will diffuse throughout a family of related languages, and then leap suddenly across familial gaps to appear in an entirely different family.

The task is further complicated by the fact that languages can be classified along multiple axes. For example, Java is both an object-oriented language (because it encourages object-oriented organization) and a concurrent language (because it contains built-in constructs for running multiple threads in parallel). Python is an object-oriented scripting language.

In broad strokes, programming languages divide into programming paradigms and a classification by intended domain of use, with general-purpose programming languages distinguished from domain-specific programming languages. Traditionally, programming languages have been regarded as describing computation in terms of imperative sentences, i.e. issuing commands. These are generally called imperative programming languages. A great deal of research in programming languages has been aimed at blurring the distinction between a program as a set of instructions and a program as an assertion about the desired answer, which is the main feature of declarative programming.[៦៥] More refined paradigms include procedural programming, object-oriented programming, functional programming, and logic programming; some languages are hybrids of paradigms or multi-paradigmatic. An assembly language is not so much a paradigm as a direct model of an underlying machine architecture. By purpose, programming languages might be considered general purpose, system programming languages, scripting languages, domain-specific languages, or concurrent/distributed languages (or a combination of these).[៦៦] Some general purpose languages were designed largely with educational goals.[៦៧]

A programming language may also be classified by factors unrelated to programming paradigm. For instance, most programming languages use English language keywords, while a minority do not. Other languages may be classified as being deliberately esoteric or not.

References

[កែប្រែ]
 1. Ettinger, James (2004) Jacquard's Web, Oxford University Press
 2. ២,០ ២,១ ២,២ Aaby, Anthony (2004). Introduction to Programming Languages. http://www.emu.edu.tr/aelci/Courses/D-318/D-318-Files/plbook/intro.htm.  Archived 2012-11-08 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 3. In mathematical terms, this means the programming language is Turing-complete MacLennan, Bruce J. (1987). Principles of Programming Languages. Oxford University Press. p. 1. ល.ស.ប.អ. 0-19-511306-3. 
 4. ACM SIGPLAN (2003). "Bylaws of the Special Interest Group on Programming Languages of the Association for Computing Machinery". Retrieved 19 June 2006., The scope of SIGPLAN is the theory, design, implementation, description, and application of computer programming languages - languages that permit the specification of a variety of different computations, thereby providing the user with significant control (immediate or delayed) over the computer's operation.
 5. Dean, Tom (2002). "Programming Robots". Building Intelligent Robots. Brown University Department of Computer Science. Retrieved 23 September 2006.
 6. R. Narasimahan, Programming Languages and Computers: A Unified Metatheory, pp. 189--247 in Franz Alt, Morris Rubinoff (eds.) Advances in computers, Volume 8, Academic Press, 1994, ISBN 012012108, p.193 : "a complete specification of a programming language must, by definition, include a specification of a processor--idealized, if you will--for that language." [the source cites many references to support this statement]
 7. Ben Ari, Mordechai (1996). Understanding Programming Languages. John Wiley and Sons. "Programs and languages can be defined as purely formal mathematical objects. However, more people are interested in programs than in other mathematical objects such as groups, precisely because it is possible to use the program—the sequence of symbols—to control the execution of a computer. While we highly recommend the study of the theory of programming, this text will generally limit itself to the study of programs as they are executed on a computer." 
 8. David A. Schmidt, The structure of typed programming languages, MIT Press, 1994, ISBN 0-262-19349-3, p. 32
 9. Pierce, Benjamin (2002). Types and Programming Languages. MIT Press. p. 339. ល.ស.ប.អ. 0-262-16209-1. 
 10. Digital Equipment Corporation. "Information Technology - Database Language SQL (Proposed revised text of DIS 9075)". ISO/IEC 9075:1992, Database Language SQL. Retrieved 29 June 2006.
 11. The Charity Development Group (December 1996). "The CHARITY Home Page". Retrieved 29 June 2006., Charity is a categorical programming language..., All Charity computations terminate.
 12. XML in 10 points W3C, 1999, XML is not a programming language.
 13. Powell, Thomas (2003). HTML & XHTML: the complete reference. McGraw-Hill. p. 25. ល.ស.ប.អ. 0-07-222942-X. "HTML is not a programming language." 
 14. Dykes, Lucinda; Tittel, Ed (2005). XML For Dummies, 4th Edition. Wiley. p. 20. ល.ស.ប.អ. 0-7645-8845-1. "...it's a markup language, not a programming language." 
 15. "What kind of language is XSLT?". IBM.com. Retrieved 3 December 2010.
 16. "XSLT is a Programming Language". Msdn.microsoft.com. Retrieved 3 December 2010.
 17. Scott, Michael (2006). Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann. p. 802. ល.ស.ប.អ. 0-12-633951-1. "XSLT, though highly specialized to the transformation of XML, is a Turing-complete programming language." 
 18. http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf
 19. Syropoulos, Apostolos; Antonis Tsolomitis, Nick Sofroniou (2003). Digital typography using LaTeX. Springer-Verlag. p. 213. ល.ស.ប.អ. 0-387-95217-9. "TeX is not only an excellent typesetting engine but also a real programming language." 
 20. Robert A. Edmunds, The Prentice-Hall standard glossary of computer terminology, Prentice-Hall, 1985, p. 91
 21. Pascal Lando, Anne Lapujade, Gilles Kassel, and Frédéric Fürst, Towards a General Ontology of Computer Programs, ICSOFT 2007, pp. 163-170
 22. S.K. Bajpai, Introduction To Computers And C Programming, New Age International, 2007, ISBN 81-224-1379-X, p. 346
 23. R. Narasimahan, Programming Languages and Computers: A Unified Metatheory, pp. 189--247 in Franz Alt, Morris Rubinoff (eds.) Advances in computers, Volume 8, Academic Press, 1994, ISBN 012012108, p.215: "[...] the model [...] for computer languages differs from that [...] for programming languages in only two respects. In a computer language, there are only finitely many names--or registers--which can assume only finitely many values--or states--and these states are not further distinguished in terms of any other attributes. [author's footnote:] This may sound like a truism but its implications are far reaching. For example, it would imply that any model for programming languages, by fixing certain of its parameters or features, should be reducible in a natural way to a model for computer languages."
 24. John C. Reynolds, Some thoughts on teaching programming and programming languages, SIGPLAN Notices, Volume 43, Issue 11, November 2008, p.109
 25. Rojas, Raúl, et al. (2000). "Plankalkül: The First High-Level Programming Language and its Implementation". Institut für Informatik, Freie Universität Berlin, Technical Report B-3/2000. (full text) Archived 2014-10-18 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 26. Sebesta, W.S Concepts of Programming languages. 2006;M6 14:18 pp.44. ISBN 0-321-33025-0
 27. Knuth, Donald E.. "Early development of programming languages". Encyclopedia of Computer Science and Technology 7: 419–493.
 28. Peter J. Bentley (2012). Digitized: The Science of Computers and how it Shapes Our World. Oxford University Press. p. 87. http://books.google.co.uk/books?id=kpYX_lNI0VMC. 
 29. Hopper (1978) p. 16.
 30. Sammet (1969) p. 316
 31. Sammet (1978) p. 204.
 32. Richard L. Wexelblat: History of Programming Languages, Academic Press, 1981, chapter XIV.
 33. François Labelle. "Programming Language Usage Graph". SourceForge. Retrieved 21 June 2006.. This comparison analyzes trends in number of projects hosted by a popular community programming repository. During most years of the comparison, C leads by a considerable margin; in 2006, Java overtakes C, but the combination of C/C++ still leads considerably.
 34. (2006). "The Semicolon Wars". American Scientist 94 (4): 299–303.
 35. Dijkstra, Edsger W. (March 1968). "Go To Statement Considered Harmful". Communications of the ACM 11 (3): 147–148. DOI:10.1145/362929.362947. Retrieved on 29 June 2006.
 36. Tetsuro Fujise, Takashi Chikayama, Kazuaki Rokusawa, Akihiko Nakase (December 1994). "KLIC: A Portable Implementation of KL1" Proc. of FGCS '94, ICOT Tokyo, December 1994. http://www.icot.or.jp/ARCHIVE/HomePage-E.html Archived 2006-09-25 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. KLIC is a portable implementation of a concurrent logic programming language KL1.
 37. Jim Bender (15 March 2004). "Mini-Bibliography on Modules for Functional Programming Languages". ReadScheme.org. Archived from the original on 24 កញ្ញា 2006. Retrieved 27 September 2006.
 38. Wall, Programming Perl ISBN 0-596-00027-8 p. 66
 39. Michael Sipser (1996). Introduction to the Theory of Computation. PWS Publishing. ល.ស.ប.អ. 0-534-94728-X.  Section 2.2: Pushdown Automata, pp.101–114.
 40. Jeffrey Kegler, "Perl and Undecidability", The Perl Review. Papers 2 and 3 prove, using respectively Rice's theorem and direct reduction to the halting problem, that the parsing of Perl programs is in general undecidable.
 41. Marty Hall, 1995, Lecture Notes: Macros Archived 2013-08-06 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន., PostScript version Archived 2000-08-17 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 42. Michael Lee Scott, Programming language pragmatics, Edition 2, Morgan Kaufmann, 2006, ISBN 0-12-633951-1, p. 18–19
 43. ៤៣,០ ៤៣,១ ៤៣,២ ៤៣,៣ ៤៣,៤ ៤៣,៥ ៤៣,៦ Andrew Cooke. "Introduction To Computer Languages". Archived from the original on 15 សីហា 2012. Retrieved 13 July 2012.
 44. Specifically, instantiations of generic types are inferred for certain expression forms. Type inference in Generic Java—the research language that provided the basis for Java 1.5's bounded parametric polymorphism extensions—is discussed in two informal manuscripts from the Types mailing list: Generic Java type inference is unsound (Alan Jeffrey, 17 December 2001) and Sound Generic Java type inference (Martin Odersky, 15 January 2002). C#'s type system is similar to Java's, and uses a similar partial type inference scheme.
 45. "Revised Report on the Algorithmic Language Scheme". 20 February 1998. Retrieved 9 June 2006.
 46. Luca Cardelli and Peter Wegner. "On Understanding Types, Data Abstraction, and Polymorphism". Manuscript (1985). Archived from the original on 19 មិថុនា 2006. Retrieved 9 June 2006.
 47. Steven R. Fischer, A history of language, Reaktion Books, 2003, ISBN 1-86189-080-X, p. 205
 48. Éric Lévénez (2011). "Computer Languages History".
 49. Jing Huang. "Artificial Language vs. Natural Language".
 50. IBM in first publishing PL/I, for example, rather ambitiously titled its manual The universal programming language PL/I (IBM Library; 1966). The title reflected IBM's goals for unlimited subsetting capability: PL/I is designed in such a way that one can isolate subsets from it satisfying the requirements of particular applications. ("PL/I". Encyclopedia of Mathematics. Retrieved 29 June 2006.). Ada and UNCOL had similar early goals.
 51. Frederick P. Brooks, Jr.: The Mythical Man-Month, Addison-Wesley, 1982, pp. 93-94
 52. Dijkstra, Edsger W. On the foolishness of "natural language programming." EWD667.
 53. Perlis, Alan (September 1982). "Epigrams on Programming". SIGPLAN Notices Vol. 17, No. 9. pp. 7–13. Archived from the original on 1999-01-17. Retrieved 2014-03-20.
 54. Milner, R.; M. Tofte, R. Harper and D. MacQueen. (1997). The Definition of Standard ML (Revised). MIT Press. ល.ស.ប.អ. 0-262-63181-4. 
 55. Kelsey, Richard (February 1998). "Section 7.2 Formal semantics". Revised5 Report on the Algorithmic Language Scheme. Retrieved 9 June 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 56. ANSI — Programming Language Rexx, X3-274.1996
 57. "HOPL: an interactive Roster of Programming Languages". Australia: Murdoch University. Retrieved 1 June 2009. This site lists 8512 languages.
 58. Abelson, Sussman, and Sussman. "Structure and Interpretation of Computer Programs". Archived from the original on 26 កុម្ភៈ 2009. Retrieved 3 March 2009.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 59. Georgina Swan (2009-09-21). "COBOL turns 50". computerworld.com.au. Archived from the original on 2013-10-19. Retrieved 2013-10-19.
 60. Ed Airey (2012-05-03). "7 Myths of COBOL Debunked". developer.com. Retrieved 2013-10-19.
 61. Nicholas Enticknap. "SSL/Computer Weekly IT salary survey: finance boom drives IT job growth". Computerweekly.com. Retrieved 2013-06-14.
 62. "Counting programming languages by book sales". Radar.oreilly.com. 2 August 2006. Retrieved 3 December 2010.
 63. Bieman, J.M.; Murdock, V., Finding code on the World Wide Web: a preliminary investigation, Proceedings First IEEE International Workshop on Source Code Analysis and Manipulation, 2001
 64. "Programming Language Popularity". langpop.com. 2013-10-25. Retrieved 2014-01-02.
 65. Carl A. Gunter, Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques, MIT Press, 1992, ISBN 0-262-57095-5, p. 1
 66. "TUNES: Programming Languages". Archived from the original on 2007-10-20. Retrieved 2014-03-20.
 67. Wirth, Niklaus (1993). "Recollections about the development of Pascal". Proc. 2nd ACM SIGPLAN conference on history of programming languages: 333–342. DOI:10.1145/154766.155378. Retrieved on 30 June 2006.

Further reading

[កែប្រែ]
[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Programming language ទំព័រគំរូ:Programming languages ទំព័រគំរូ:Computer language