មនុស្សប្រុស

ពីវិគីភីឌា
Men
Left to right from top: Hafez · David · Ban Ki-moon · Chinhua Achebe · Aryabhata · Händel · Confucius · Kofi Annan · Chief Joseph · Plato · Ronaldo · Albert Einstein · Errol Flynn · Mohandas Gandhi · Ole Henrik Magga · an American farmer · Adam · Vitruvian Man · Man with child · Heracles with Telephus

អត្តនេះគឺនិយាយអំពីមនុស្សប្រុស ឬនិយាយអំពីបុរសៗដែលជាបុរសភេទទាំងនេះគឺរូបភាពរបស់ បុរសៗដែលនៅលើពិភពលោកដែលជាបុរសពិត។ចំពោះដីកោះមួយដែលជាកូនកោះតូចមួយដែលមានបុរសរស់នៅលើទឹកដីកោះនោះ។ គេមិនអាចនិយាយ ឬមិនអនុញ្ញាតអោយនិយាយថាមនុស្សវ័យក្មេងជាមនុស្សប្រុសបានទេ។ នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមឡើងគឺមានន័យថាចាប់ពីវ័យក្មេងឡើងទៅរហូតដល់វ័យកណ្តាល។ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមានបុរសៗ ទាំងអស់មានសិទ្ធក្នុងការបន្តពូជពង់វង្សត្រកូកផងដែរតាមការប្រើប្រាស់ប្រដាប់ភេទ ឬតាមបែបវទ្យាសាស្រ្តបានផងដែរ ឬតាមការរូមភេទជាមួយស្រ្តដោយការ បញ្ចូលឈាបជាដើមដោយតាមការធ្វើការពិសោធរវាងមនុស្សប្រុស។ ក្នុងចំណោះក្រុមអ្នកដែលពេញវ័យជាប្រុសនោះគឺគេសំគាល់ថាបុរស់មានប្រដាប់ភេទផ្ទុយពីស្រ្តី និងមានលក្ចណះផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាចរិកលក្ខណះខុសពីស្រ្តី អកប្បកិរិយាមាយាតខុសពីស្រ្តី ដូច្នេះបុរសភេទប្រកបដោយបុរិសលក្ខណះ ទៅលើកាមតណ្ហាជាងស្រ្តី។

ដើមកំណើតមនុស្សប្រុស[កែប្រែ]

អត្តស្រ្តីអំពីមនុស្សប្រុស ក្រុមមនុស្សប្រុសមុនដំបូងមានដើមកំណើតមកពីបុរសចាស់ម្នាក់ដែលជាជនជាតិអង់គេ្លស​ ប៉ុន្តែមានមតិមួយបានលើកឡើងថាដើមកំណើតដំបូងរបស់ បុរសដំបូងនោះគឺមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាឈ្មោះចាស់របស់អង់គ្លេសដែលមានន័យពេញលេញថា​​មនុស្សពេញវ័យដែលជាបុរសនោះដែលវាមាន ន័យគ្រប់គ្រាន់សំរាប់បុរសភេទ។ យើងអាចនិយាយបានថាបុរស ឬមនុស្សប្រុសនេះគឺបានប្រើមកពីជនជាតិដើមរបស់អាល្លឺម៉ងក្នុងការបង្កើតពាក្យថាមនុស្សនេះជាទស្សនះមួយ។ ទាំងនេះគឺបានរួមបញ្ចូលទាំងបុរសចាស់ម្នាក់ដែលជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់។

អាយុ និងបច្ចេកទេស[កែប្រែ]

ចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យពេញលេញជាបុរសគឺយើងអាចនិយាយពិព័ណ៍នាបានថាគឺជាសម័យមួយ ឬជាឪកាសមួយសំរាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយលោកបាន ឆ្លងការពីដំណាកកាលមួយដែលមានន័យថាសង្សាប្រុស ដែលធ្លាប់បានឆ្លងការភាពពេញកម្លោះរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

Medical:

Dynamics:

Political:

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

  • Andrew Perchuk, Simon Watney, Bell Hooks, The Masculine Masquerade: Masculinity and Representation, MIT Press 1995
  • Pierre Bourdieu, Masculine Domination, Paperback Edition, Stanford University Press 2001
  • Robert W. Connell, Masculinities, Cambridge : Polity Press, 1995
  • Warren Farrell, The Myth of Male Power Berkley Trade, 1993 ISBN 0-425-18144-8
  • Michael Kimmel (ed.), Robert W. Connell (ed.), Jeff Hearn (ed.), Handbook of Studies on Men and Masculinities, Sage Publications 2004

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី: