មហិធរាទិត្យ

ពីវិគីភីឌា
មហិធរាទិត្យ
ក្ឝត្រ
បុត្រធរណីន្ទ្រវម៌្មទី៣
សន្តតិវង្សមហិធរបុរ
បិតាបុត្រនៃព្រះបាទហិរណ្យវម៌្ម និងមហេសីផ្សេងមួយទៀត

ក្ឝត្រមហិធរាទិត្យ ទ្រង់ត្រូវជាបុត្រនៃវ្រះបាទធរណីន្ទ្រវម៌្មទី២ និងត្រូវជាព្រះភាតានៃក្ឝត្រក្សិតេន្ទ្រាទិត្យ ដែលត្រូវជាបិតានៃវ្រះបាទសូយ៌្យវម៌្មទី២ ទ្រង់មានបុត្រាព្រះនាម ធរណីន្ទ្រទី៣ និងព្រះនត្តាដែលថ្ងៃក្រោយក្លាយជាក្សត្រដ៏ល្បីនៅអង្គរគឺវ្រះបាទជយវម៌្មទី៨