មហេន្ទ្រវម៌្ម (ភវបុរ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី មហេន្ទ្រវម៌្មទី២)
Jump to navigation Jump to search
មហេន្ទ្រវម៌្ម
វ្រះបាទ
រាជ្យមុន មិនស្គាល់
រាជ្យបន្ត មិនស្គាល់
ស្វាមី/មហេសី មហេន្ទ្រទេវី
បុត្រ ជយវម៌្មទី៤ រាជេន្ទ្រវម៌្មទី២, មហេសីនៃព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១

វ្រះបាទមហេន្ទ្រវម៌្ម នៃភវបុរ បើតាមសិលាចារឹកប្រែរូបនិយាយថាព្រះបាទរាជេន្ទ្រវម៌្មទី២អាចឡើងសោយរាជ្យពីព្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី២ ដោយសារតែព្រះអង្គមានបិតាព្រះនាមមហេន្ទ្រវម៌្ម នៅភវបុរ (កម្វុជគោក) និងមាតាព្រះនាមមហេន្ទ្រទេវីជាបងបង្កើតព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១ ជាក្សត្រខាងសោមវង្សទើបអាចសោយរាជ្យពីស្ដេចខាងសោមវង្សបាន។