មុំក្នុង

ពីវិគីភីឌា
មុំក្នុង​និងមុំក្រៅ

ក្នុងធរណីមាត្រ មុំក្នុង​គឺជាមុំ​ដែលបង្កើតដោយផ្នែកខាងចុងរួមគ្នានៃជ្រុងពីរនៃពហុកោណផ្នែកខាងក្នុង។ ពហុកោណធម្មតាត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់មុំក្នុងមួយត្រង់កំពូលរបស់វា។

ប្រសិនបើមុំក្នុងនៃពហុកោណមួយមានរង្វាស់យ៉ាងហោចណាស់ ១៨០ដឺក្រេ នោះគេថាបហុកោណនោះជាពហុកោណប៉ោង។

ផ្ទុយមកវិញ មុំក្រៅជាមុំដែលបង្កើតដោយជ្រុងមួយនៃពហុកោណ និង បន្ទាត់ផ្នែកខាងក្រៅនៃជ្រុងជាប់។