មុំប្រ៊ូការ

ពីវិគីភីឌា
ចំនុចនឹងមុំប្រ៊ូការ

តាង ជាចំនុចប្រ៊ូការទី១នៃត្រីកោណ ABC ដែលមុំ ស្មើនឹង និង ជាចំនុចប្រ៊ូការទី២ ដែលមុំ ស្មើនឹង ។ នោះមុំ ហើយមុំនេះហៅថាមុំប្រ៊ូការ (Brocard Angle) ។

មុំប្រ៊ូការនៃត្រីកោណ ABC អោយដោយរូបមន្ត

ដែល ជាក្រលាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC ។ A; B; C ជាមុំ និង a; b; c ជារង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នានៃត្រីកោណ ABC ។