ម៉ាក់ គូ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ម៉ាក់ គូ

ម៉ាក់ គូ (វៀតណាមMạc Cửu ចិន鄚玖 ១៦៥៥-១៧៣៦) គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាម