ម៉ាក់ តុង

ពីវិគីភីឌា

អ្នកសម្ដចព្រះសុទត្ដម៉ាក់ តុង (Vietnamese: Mạc Thiên Tứ ចិន: 莫士麟 ១៧០០-១៧៨០) រឺ ម៉ាក់ ធានទឺ គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាមពីគ.ស. ១៧៣៦ ដល់ គ.ស. ១៧៧៧