ម៉ាក់ តុង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អ្នកសម្ដចព្រះសុទត្ដម៉ាក់ តុង (វៀតណាមMạc Thiên Tứ ចិន莫士麟 ១៧០០-១៧៨០) រឺ ម៉ាក់ ធានទឺ គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាមពីគ.ស. ១៧៣៦ ដល់ គ.ស. ១៧៧៧