ម៉ាក់ តុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អ្នកសម្ដចព្រះសុទត្ដម៉ាក់ តុង (វៀតណាម ៖ [Mạc Thiên Tứ] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ចិន莫士麟 ១៧០០-១៧៨០) រឺ ម៉ាក់ ធានទឺ គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាមពីគ.ស. ១៧៣៦ ដល់ គ.ស. ១៧៧៧