ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី

ពីវិគីភីឌា
ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
Shah fullsize.jpg
សាហ៍របស់អ៊ីរង់
រជ្ជកាល16 កញ្ញា 1941 –
11 កុម្ភៈ 1979
រាជាភិសេក26 តុលា 1967
អង្គមុនរេហ្សា សាហ៍
អង្គក្រោយរាជានិយមលុបបំបាត់ចោល
ប្រសូត(1919-10-26)26 តុលា 1919
តេហេរ៉ង់, កាញ៉ារអ៊ីរង់
សុគត27 កក្កដា 1980(1980-07-27) (អាយុ 60 ឆ្នាំ)
គែរ, អេហ្ស៊ីប
ព្រះសុសាន
29 កក្កដា 1980
វិហារអ៊ីស្លាមអាល់រីហ្វាអ៊ី, ទីក្រុងគែរ, អេហ្ស៊ីប
រាជពន្ធភាពហ្វាវសីយ៉ានៃអេហ្ស៊ីប
(m. 1939 – d. 1948) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: ហ្វាវសីយ៉ានៃអេហ្ស៊ីប
to ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
"
Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp
(linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B_%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%A0%E1%9F%8D%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8)

សូរ៉ាយ៉ា អេសហ្វានឌីយ៉ារី បាកទីយ៉ារី
(m. 1951 – d. 1958) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.–Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: សូរ៉ាយ៉ា អេសហ្វានឌីយ៉ារី បាកទីយ៉ារី
to ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
"
Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp
(linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B_%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%A0%E1%9F%8D%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8)

ហ្វារ៉ា ឌីបា
(m. 1959) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: ហ្វារ៉ា ឌីបា
to ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
"
Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp
(linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9F%8B_%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6_%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%A0%E1%9F%8D%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8)
រាជបច្ឆាញាតិព្រះនាងសាណាស់
រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី, ព្រះអង្គម្ចាស់ក្រោននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ព្រះនាងហ្វារ៉ាហ៍ណាស
ព្រះអង្គម្ចាស់អាលី រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
ព្រះនាងលេឡា
ព្រះនាម
ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី
នាមរាជវង្ស
ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា សាហ៍
វង្សរាជវង្សប៉ាហ៍ឡាវី
បិតារេហ្សា សាហ៍
មាតាតាច អាល់ ម៉ូលូក
សាសនាស៊ីអាអ៊ីស្លាម
ព្រះហត្ថលេខាម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី's signature

ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា ប៉ាហ៍ឡាវី (ពែរ្ស: محمدرضا پهلوی‎, pronounced [mohæmˈmæd reˈzɒː pæhlæˈviː]; 26 តុលា 1919 – 27 កក្កដា 1980),[១] បានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ម៉ូហាមម៉ាត់ រេហ្សា សាហ៍ (محمدرضا شاه), គឺជាស្តេចសាហ៍ចុងក្រោយនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 1941 រហូតដល់ការផ្តួលរំលំរបស់គាត់នៅក្នុងបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ នៅថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1979 ដោយសារឋានៈជាស្តេចសាហ៍ចុងក្រោយនៃអ៊ីរ៉ង់ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ជាធម្មតាថា ព្រះសាហ៍

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Historic Personalities of Iran: Mohammad Reza Shah Pahlavi www.iranchamber.com