រដូវសែសិបថ្ងៃ

ពីវិគីភីឌា
អភិបូជា សម្រាប់បុណ្យរោយផេះ

រដូវសែសិបថ្ងៃរដូវអប់រំពិសេស (ឡាតាំង: Quadragesima, មានន័យថា "សែសិប") គឺជាពិធីបុណ្យគ្រិស្តសាសនាសំខាន់។ រដូវអប់រំពិសេសចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃ បុណ្យរោយផេះ ។ វាបញ្ចប់ប្រមាណជា ៤០ ថ្ងៃ (៦ សប្តាហ៍) ក្រោយមកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បរិសុទ្ធនៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទប្រារព្ធពិធីអាហារល្ងាចចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃប្រហស្បតិ្តពិសិដ្ឋមុនពេលថ្ងៃអាទិត្រស់ឡើងវិញយ។ គោលបំណងនៃ រដូវអប់រំពិសេសគឺដើម្បីរៀបចំអ្នកជឿសម្រាប់បុណ្យនៃការរស់ឡើងវិញតាមរយៈការអធិស្ឋាននិងប្រែចិត្តពីអំពើបាប។