ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះសហគមន៍កាតូលិក

ពីវិគីភីឌា

ព្រះសហគមន៍កាតូលិជាក្រុមគ្រិស្តសាសនាមួយ ដែលមានទីបញ្ជាការនៅប្រទេសវ៉ាទីកង់ នៅ អឺរ៉ុប អ្នកដឺកនាំជាសម្ដេចប៉ាប

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន២ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន២។