រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត[កែប្រែ]

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដែលបានបង្កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោត ស្របតាម​ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដ ក្រុម​ប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ គឺជាតំណាងសាធារណៈ ជា​អ្នក​ការពារ និងជាអ្នកបម្រើឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងដែន​សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។


ក្រុមប្រឹក្សា[កែប្រែ]

តួនាទី និងភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត[កែប្រែ]

សិទ្ធិអំណាចក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត[កែប្រែ]

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានសិទ្ធិអំណាចពីរ គឺ ៖

 • សិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្ដីសម្រេចខាងបញ្ញត្ដិ និង
 • សិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្ដីសម្រេចខាងប្រតិបត្ដិ

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវប្រើប្រាស់អំណាចបញ្ញត្ដិ និងអំណាចប្រតិបត្ដិរបស់​ខ្លួន ដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ បែបបទ និងនីតិវិធី ដែលកំណត់ក្នុងច្បាប់ និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដពាក់ព័ន្ធនានា។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តរបស់ខ្លួន មានសិទ្ធិ​ចុះ​ហត្ថលេខា និងប្រថាប់ត្រារដ្ឋបាលខេត្តលើ ៖

 • ដីកា ឬសេចក្ដីសម្រេចដែលក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអនុម័តរួច
 • សេចក្ដីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬ ក្រុមការងារតាមការសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
 • កំណត់ហេតុប្រជុំដែលអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត បានអនុម័តរួច
 • សំណើដកហូតអភិបាល ឬអភិបាលរងខេត្តចេញពីមុខតំណែង តាម​ការសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
 • លិខិតអញ្ជើញប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
 • ប្រតិទិនប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសម្រាប់រយៈពេល១២ខែ
 • សំណើសុំផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត
 • កិច្ចការដទៃទៀតដែលតម្រូវដោយច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដ​នានា។

គណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវជួយក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងការរៀបចំ​ឯកសារខាងលើនេះ លើកលែងតែឯកសារសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ទាក់ទង​នឹង​សំណើដកហូតអភិបាល ឬអភិបាលរងរាជធានី ខេត្តចេញពីមុខតំណែង។

របៀបរបបការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត[កែប្រែ]

ក្នុងការអនុវត្ដសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវពិនិត្យ ពិចារណា​លើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរបបអនុវត្ដការងារ ដូច​ខាងក្រោម ៖

 • ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តត្រូវបំពេញមុខងារ និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយធ្វើ​សេចក្ដីសម្រេចខាងបញ្ញត្ដិតាមរយៈដីកា និងសេចក្ដីសម្រេចខាង​ប្រតិ​បត្ដិ។ រាល់សេចក្ដីសម្រេចខាងបញ្ញត្ដិ និងសេចក្ដីសម្រេចខាងប្រតិបត្ដិ ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរបស់ខ្លួន ហើយត្រូវធានា​ថា ​សេចក្ដីសម្រេចទាំងនោះ ត្រូវបានអនុវត្ដដោយមានការតាមដាន និង​វាយតម្លៃជាប្រចាំ
 • ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តអាចចាត់ឱ្យគណៈកម្មាធិការណាមួយ ឬមួយចំនួន ដែល​តម្រូវឱ្យបង្កើតឡើង ដោយច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ដ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឬអាចបង្កើតគណៈកម្មាធិការ ឬអនុ​គណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារនានា ដើម្បីស្រាវជ្រាវរៀបចំ​សេចក្ដី​ព្រាងដីកា ឬសេចក្ដីព្រាងសេចក្ដីសម្រេចតាមការចាំបាច់។ គណៈ​អភិបាលខេត្ត ត្រូវដឹកនាំនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ត និងទីចាត់ការ​ពាក់ព័ន្ធនៃសាលាខេត្ត ដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់បច្ចេកទេស និង​ការគាំទ្រដទៃទៀតដល់គណៈកម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬ ក្រុមការងារខាងលើ ព្រមទាំងធ្វើការសម្របសម្រួល ណែនាំដល់ ទីចាត់ការនានានៃសាលាខេត្ត ក្នុងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងដីកា ឬ សេចក្ដីព្រាងសេចក្ដីសម្រេច ដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ត។ លើសពីនេះទៀត អភិបាលខេត្តត្រូវណែនាំ​នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តឱ្យរៀបចំដីកា ឬសេចក្ដីសម្រេចដែល​ក្រុម​​ប្រឹក្សាខេត្តបានអនុម័តរួច ឱ្យស្របតាមទម្រង់ ដែលបានកំណត់ ដើម្បីដាក់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចុះហត្ថលេខា ក្នុងនាម​ក្រុម​ប្រឹក្សាខេត្តរបស់ខ្លួន និងត្រូវប្រថាប់ត្រារដ្ឋបាលខេត្ត
 • ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ត្រូវចាត់ឱ្យអភិបាលខេត្តចាត់ចែងផ្សព្វផ្សាយជា​សាធារណៈជាបន្ទាន់នូវដីកា ឬសេចក្ដីសម្រេចដែលក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​បានអនុម័តរួច លើកលែងតែមានការកំណត់ផ្សេងពីនេះ ព្រមទាំង​ចាត់ចែងអនុវត្ដឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
 • ក្នុងករណីកិច្ចការណាមួយដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នៃមូលដ្ឋាន ហើយ​ដែលកិច្ចការនោះ ច្បាប់ ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដ មិនបានចែងអំពី​បែបបទ និងនីតិវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចបញ្ញត្ដិ ឬអំណាច​ប្រតិ​បត្ដិរបស់ខ្លួន ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវចាត់ឱ្យអភិបាលខេត្ត ធ្វើការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ រៀបចំបែបបទ និងនីតិវិធីសមស្រប ដោយឈរលើ​គោល​ការណ៍តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងប្រសិទ្ធភាពដាក់ជូនក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្តពិនិត្យ និងអនុម័ត ឬអាចស្នើសុំយោបល់រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ឬរដ្ឋមន្ដ្រី ឬប្រធានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ធ្វើការបញ្ជាក់នូវបែបបទ នីតិវិធីដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការទាំងនោះ
 • ក្នុងករណីកិច្ចការណាមួយដែលច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដបាន​កំណត់អំពីបែបបទ និងនីតិវិធីដែរ ប៉ុន្ដែបែបបទ និងនីតិវិធីនោះ ចែង​មិនច្បាស់លាស់ ឬមិនស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃមូលដ្ឋាន​របស់​ខ្លួន ហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមិនអាចអនុវត្ដបាន ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ត្រូវចាត់ឱ្យគណៈអភិបាលខេត្ត ធ្វើសំណើមករដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ជាបន្ទាន់។ ផ្អែកតាមយន្ដការ គ.ជ.អ.ប រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ​ធ្វើ​ការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋមន្ដ្រី ឬប្រធានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី​ពិនិត្យ និងដោះស្រាយករណីនេះ។

កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត[កែប្រែ]

កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានពីរប្រភេទ ៖

 • កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ ៖ ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវប្រជុំសាមញ្ញយ៉ាងហោចណាស់​ចំនួន១២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ
 • ការប្រជុំវិសាមញ្ញ ៖ ក្រុមប្រឹក្សាអាចប្រជុំវិសាមញ្ញ នៅក្នុងដែន​សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបានតាមការចាំបាច់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ ឬពិសេស។

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ និងវិសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចយកជាការបាន លុះត្រាតែកិច្ចប្រជុំទាំងនេះ ប្រព្រឹត្ដទៅត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​របស់ក្រុម​ប្រឹក្សាខេត្ត។ សេចក្ដីសម្រេចណាដែលធ្វើឡើងមិនស្របនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សាខេត្ត ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬច្បាប់ ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដ សេចក្ដី​សម្រេច​នោះពុំមានសុពលភាពឡើយ។

រាល់កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួន ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តត្រូវធ្វើសេចក្ដីសម្រេចខាងបញ្ញត្ដិ ឬធ្វើសេចក្ដីសម្រេចខាងប្រតិបត្ដិដែលជាគោលការណ៍ គោលនយោបាយរបស់​រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត និងជាវិធានការ បែបបទ នីតិវិធីចាត់ចែងការងារតាម​ការចាំ​បាច់​ដែលទាក់ទងទៅនឹង ៖

 • ការរៀបចំដើម្បីទទួលមុខងារ ភារកិច្ច និងធនធានថ្មី ដែលស្រប​តាម​ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ដ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
 • ការអនុវត្ដមុខងារជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • ការអនុវត្ដមុខងារជាជម្រើសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • ផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល​ប្រចាំឆ្នាំ រួមទាំងសមាសភាគនៃផែនការដែលស្ថិតក្រោមការ​គ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទរួមគ្នា ប្រភេទក្រុម​ប្រឹក្សា​ផ្សេងៗគ្នា ក្រសួង ស្ថាប័ន ឬមន្ទីរ អង្គភាពនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូពាក់ព័ន្ធនានា
 • ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ និងក្របខ័ណ្ឌចំណាយរយៈពេលមធ្យមរបស់រដ្ឋបាល​ខេត្ត
 • បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ និងធនធាន រួមទាំងការរៀបចំគណៈ​កម្មាធិការ ទីចាត់ការ និងបុគ្គលិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • ការបែងចែកភារកិច្ចដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដើម្បីជួបប្រាស្រ័យ​ទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងទទួលតាមដានការងារនានា​តាម​តម្រូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត
 • ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសាធារណជន ក្នុងដែនសមត្ថ​កិច្ច​របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាជូនប្រជា​ពល​រដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • សមិទ្ធផល បញ្ហាប្រឈមនៃកិច្ចការនានាដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថ​កិច្ច​របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • កិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដនានា។

ក្រៅពីកិច្ចការដែលក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវធ្វើការសម្រេចដូចរៀបរាប់​ខាង​លើ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចធ្វើការសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ ឬវិសាមញ្ញ​របស់​ខ្លួន​នូវកិច្ចការផ្សេងៗទៀតរួមមាន ៖

 • ការកោះអញ្ជើញអភិបាលខេត្ត ឬអភិបាលរងខេត្ត ឬគណៈអភិបាល​ខេត្ត ឬបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ មកសាកសួរអំពីការអនុវត្ដសេចក្ដី​សម្រេច​របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឬហេតុការណ៍ណាមួយដែលកើត​មានក្នុងខេត្ត ឬការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ និងពិសេសណាមួយ ព្រមទាំងកិច្ចការ​ផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ការសម្រេចឱ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវ ឬការស៊ើបអង្កេតលើករណីទាំង​ឡាយ​ណាដែលក្រុមប្រឹក្សាខេត្តយល់ថា មានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលខ្លួនជាតំណាង និងសម្រេចឱ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល​នៃ​ការ​សិក្សាស្រាវជ្រាវ ឬការធ្វើអង្កេតនេះ ព្រមទាំងណែនាំដល់គណៈ​អភិ​បាលខេត្តអំពីវិធានការដោះស្រាយតាមលទ្ធផលនៃ​ការធ្វើ​អង្កេត​នេះ
 • ការពិនិត្យស្រាវជ្រាវ និងធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងករណីមានការរំលោភអំណាចក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន
 • ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយចំពោះទង្វើមិនស្របច្បាប់ ដែលប្រព្រឹត្ដិ​ដោយក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឬគណៈអភិបាល​ខេត្ត ឬអភិបាលខេត្ត ឬអភិបាលរងខេត្ត ឬដោយបុគ្គលិក​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សាខេត្ត
 • ការពិនិត្យ និងចាត់វិធានការដោះស្រាយវិវាទនៅមូលដ្ឋាន ស្របទៅ​តាមច្បាប់ និងនីតិវិធីជាធរមាន
 • ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយឱ្យបានសមស្របអំពីសំណូមពរ ឬការ​តវ៉ា​របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន
 • ការពិនិត្យ និងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និង​ប្រចាំឆ្នាំ ដែលរៀបចំដោយគណៈអភិបាលខេត្ត
 • បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដ ព្រម​ទាំងបញ្ហានានាដែលក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងគណៈអភិបាលខេត្តយល់​ឃើញថាចាំបាច់។

ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងគណៈអភិបាលខេត្ត[កែប្រែ]

ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងគណៈអភិបាលខេត្ត មានដូចខាង​ក្រោម ៖

 • អំណាចបញ្ញត្ដិ និងអំណាចប្រតិបត្ដិទាំងអស់ ដែលក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​បានសម្រេចរួចហើយ គណៈអភិបាលខេត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការ​ចាត់ចែងអនុវត្ដក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ គណៈ​អភិ​បាលខេត្ត គឺជាអ្នកអនុវត្ដទាំងសេចក្ដីសម្រេចខាងបញ្ញត្ដិ និងសេចក្ដី​សម្រេចខាងប្រតិបត្ដិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើកិច្ចការ​ដែលអនុវត្ដដោយគណៈអភិបាលខេត្ត ដើម្បីធានាថា គណៈអភិបាល​ខេត្ត​អនុវត្ដកិច្ចការទាំងនោះ បានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ដនានា និងការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • គណៈអភិបាលខេត្ត ត្រូវធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​របស់ខ្លួនរៀងរាល់កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ ឬវិសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត។ គណៈអភិបាលខេត្ត ត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​របស់ខ្លួនអំពីការអនុវត្ដសេចក្ដីសម្រេចនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និង​មានគណនេយ្យភាពចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការអនុវត្ដតាមរដ្ឋធម្ម​នុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងលិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ដ​នានា
 • អភិបាលខេត្តដោយមាននាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តជាជំនួយការ​ ត្រូវ​ធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលនៃការអនុវត្ដ​តួនាទី​ជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងតំណាងក្រសួង ស្ថាប័ននានា ព្រមទាំង​ស្ថានភាពនៃការងារទាំងនោះក្នុងរបាយ ការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរបស់ខ្លួន
 • ក្នុងករណីមានបញ្ហាណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការអនុវត្ដតួនាទី​របស់​អភិបាលខេត្ត ក្នុងនាមជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល តំណាងក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយដែលមានការប៉ះពាល់ដល់​ផល​ប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬមានការទាមទារតវ៉ា​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចតម្រូវឱ្យអភិបាលខេត្ត​ធ្វើសេចក្ដី​រាយការណ៍ជាពិសេសជូនកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរបស់ខ្លួន
 • ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចផ្ដល់អនុសាសន៍ និងការណែនាំដល់អភិបាល​ខេត្ត​អំពីការអនុវត្ដតួនាទីខាងលើនេះ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការជា​អាទិភាព និងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មូលដ្ឋាន។ អភិបាលខេត្តត្រូវទទួលយក​អនុសាសន៍ និងការណែនាំពីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការ​ណែនាំ សម្របសម្រួល និងតម្រង់ទិសដល់មន្ទីរ អង្គភាព និង​ទីភ្នាក់​ងារ​នានារបស់ក្រសួង ស្ថាប័នដែលប្រចាំនៅខេត្ត ក្នុងការឆ្លើយតប​តម្រូវការទាំងនោះ ហើយត្រូវរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តវិញ។

គណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សា[កែប្រែ]

ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត[កែប្រែ]

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត មានកាតព្វកិច្ចបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់​ចំនួនបី ដែលរួមមាន ៖

ក្រៅពីគណៈកម្មាធិការជាកាតព្វកិច្ចទាំងបីខាងលើនេះ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​អាច​បង្កើតគណៈកម្មាធិការបន្ថែមផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់។ គណៈកម្មាធិ​ការ​ដែលបង្កើតបន្ថែមមិនត្រូវមានតួនាទី និងភារកិច្ចត្រួតគ្នា ជាមួយនឹងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាកាតព្វកិច្ចទាំងបីខាងលើឡើយ។ ជាមួយ​នេះ​ដែរ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារ​ផ្សេងៗ​ទៀត តាមការស្នើសុំរបស់គណៈកម្មាធិការនានា ឬគណៈអភិបាលខេត្ត។ អនុគណៈ​កម្មាធិការ ឬក្រុមការងារខាងលើនេះត្រូវមានគណនេយ្យភាពជា​បឋមជា​មួយ​គណៈកម្មាធិការ ឬគណៈអភិបាលខេត្ត។

ក្នុងការរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុម​ប្រឹក្សាខេត្តត្រូវពិនិត្យពិចារណាលើចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

 • ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អភិបាលខេត្ត អភិបាលរងខេត្ត បុគ្គលិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត តំណាងក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រភេទផ្សេងទៀតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្ត តំណាងសហគមន៍​ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាតាមការចាំបាច់ ជាសមាជិក​គណៈ​កម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារ​ដែលខ្លួនបាន​បង្កើត​ឡើង
 • ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ត្រូវសម្រេចពីចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការ ឬអនុ​គណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារនីមួយៗ ការតែងតាំងប្រធាន អនុ​ប្រធាន និងកំណត់អំពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ដទៅរបស់គណៈ​កម្មា​ធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារនានាដែលខ្លួន​បាន​បង្កើត​ឡើង
 • គណៈកម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារនីមួយៗ ត្រូវ​មានតំណាងស្ដ្រីសមស្រប រួមទាំងតំណែងប្រធាន ឬអនុប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារផង
 • ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចរំសាយគណៈកម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារ និងអាចបញ្ឈប់សមាជិកណាម្នាក់ពីគណៈកម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារដែលខ្លួនបានបង្កើត​ឡើង​តាម​ការចាំបាច់ ឬតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការ ឬគណៈអភិបាល​ខេត្ត
 • គណៈអភិបាលខេត្តអាចស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដើម្បីឱ្យគណៈកម្មា​ធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារណាមួយ ដែល​ក្រុម​ប្រឹក្សាខេត្តបានបង្កើតឡើង រួមទាំងគណៈកម្មាធិការជាកាតព្វកិច្ច​ទាំងបី ជួយសិក្សាផ្ដល់យោបល់លើបញ្ហាណាមួយ ឬមួយចំនួន​ដែល​ស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអភិបាលខេត្ត
 • ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ការសម្រេច និងសកម្មភាព​របស់គណៈកម្មាធិការនានា និងទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាក​នានា ដែលកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការទាំងនោះ
 • ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ត្រូវណែនាំឱ្យគណៈអភិបាលខេត្តឱ្យផ្ដល់ការគាំទ្រ​កិច្ចការផ្នែកលេខាធិការដ្ឋាន ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ និងបច្ចេកទេស ព្រមទាំងការគាំទ្រដទៃទៀតដល់គណៈកម្មាធិការជាកាតព្វកិច្ចទាំង​បី ឬដល់គណៈកម្មាធិការ ឬអនុគណៈកម្មាធិការ ឬក្រុមការងារ​ដែល​ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានបង្កើតឡើង
 • គណៈកម្មាធិការដែលបានបង្កើតឡើង ត្រូវមានសេចក្ដីរាយការណ៍​ប្រចាំត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ និងតាមតម្រូវការចាំបាច់នានា។ សេចក្ដី​រាយការណ៍ទាំងនេះ ត្រូវចម្លងជូនគណៈអភិបាលខេត្ត ដើម្បីធ្វើការ​បូកសរុប និងរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
 • ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អាចតម្រូវឱ្យគណៈកម្មាធិការណាមួយធ្វើសេចក្ដី​ រាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីកិច្ចការពិសេស និងបន្ទាន់ណាមួយក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំរបស់ខ្លួនតាមការចាំបាច់។