រាជវង្សចោឡា

ពីវិគីភីឌា

រាជវង្សឆូឡាជាខ្សៃរាជវង្សទមិឡដែលបានគ្រប់គ្រងឥណ្ឌាខាងត្បូងអស់រយះពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ឯកសារយោងដំបូងអំពីខ្សៃរាជវង្សនេះសរសរដោយអសោកនៃចក្រភពមយូរនៅសតវត្សទី៣ម.គ. និង​គ្រប់គ្រងអំណាចរហូតដល់សតវត្សទី១៣គ. ស.។

អាណាច្ចក្រកណ្តាលនៃខ្សែរាជវង្សគឺនៅក្នុងជ្រលងភ្នំនៃទនេ្លខាវឺរីប៉ុន្តែក្នុងសតវត្សទី៩ដល់សតវត្សទី១៣ខ្សែរាជវង្សមានដីធំជាងមុន។[១] ឥណ្ឌាខាងត្បូងទាំងអស់បានរួបរួមជាប្រទេសតែមួយអស់រយះពេលជាងពីរសតវត្ស។[២] ក្រោមការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់សេ្តចរាជរាជឆូឡាទីមួយ​និង​កូនបុ្ររបស់គាត់រាចេនដ្រាទីមួយខ្សៃរាជវង្សនេះមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផែ្នកកងទព៍​សេដ្ធកិច្ចនិងវប្បធម៍ក្នៅក្នុងអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍[៣][៤]


កំណត់ត្រា[កែប្រែ]

  1. K.A. Nilakanta Sastri, A History of South India, p 5
  2. K.A. Nilakanta Sastri, A History of South India, p 157
  3. Kulke and Rothermund, p 115
  4. Keay, p 215