អាស៊ីខាងត្បូង

ពីវិគីភីឌា

អាស៊ីខាងត្បូង

អាស៊ីខាងត្បូងរួមមានបណ្តាប្រទេសនិងទឹកដីដូចតទៅ ៖[១][២][៣][៤][៥][៦][៧][៨]

អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ចូលប្រទេសចំនួនពីរទៅជាផ្នែករបស់អាស៊ីខាងត្បូង៖

ជួនកាល(ដោយហេតុផលវប្បធម៌)ក៏រួមទាំងប្រទេស ៖ ទីបេ (ផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិន)

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

  1. Arthur Berriedale Keith, A Constitutional History of India: 1600-1935, pages 440-444, Methuen & Co, 1936
  2. N.D. Arora, Political Science for Civil Services Main Examination, page 42:1, Tata McGraw-Hill Education, 2010, 9780070090941
  3. "Indian subcontinent". New Oxford Dictionary of English (ISBN 0-19-860441-6) New York: Oxford University Press, 2001; p. 929: "the part of Asia south of the Himalayas which forms a peninsula extending into the Indian Ocean, between the Arabian Sea and the Bay of Bengal
  4. John McLeod, The history of India, page 1, Greenwood Publishing Group, 2002, ISBN 0-313-31459-4
  5. Stephen Adolphe Wurm, Peter Mühlhäusler & Darrell T. Tryon, Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia, and the Americas, pages 787, International Council for Philosophy and Humanistic Studies, Published by Walter de Gruyter, 1996, ISBN 3-11-013417-9
  6. "Indian subcontinent" > Geology and Geography.
  7. The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Columbia University Press, 2003: "region, S central Asia, comprising the countries of Pakistan, India, and Bangladesh and the Himalayan states of Nepal, and Bhutan. Sri Lanka, an island off the southeastern tip of the Indian peninsula, is often considered a part of the subcontinent."
  8. Haggett, Peter (2001). Encyclopedia of World Geography (Vol. 1). Marshall Cavendish. p. 2710. ល.ស.ប.អ. 0-7614-7289-4.