រូបមន្តត្រីកោណមាត្រត្រង់ kπ/7

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តំលៃប្រហែល[កែប្រែ]

យើងមានតំលៃប្រហែល

តំលៃនេះអាចអោយយើងសង់បន្ទាត់ និង កំប៉ានៃមុំ ដែលមានរង្វាស់ជិតស្មើនឹង

Pi sur 7.JPG

យើងគូសអង្កត់ និង ចំនុច P មួយដែល

គេមានចំនុច C មួយជាចំនុចប្រសព្វរវាងរង្វង់​ផ្ចិត A កាំ AB ជាមួយនឹងបន្ទាត់កែង AB ត្រង់ P ។

ហេតុនេះមុំ មានរង្វាស់ប្រហែលនឹង

ដំណោះស្រាយសមីការមួយចំនួន[កែប្រែ]

មានឫស៖


  • សមីការ៖

មានឫស៖


  • សមីការ៖

មានឫស៖


  • សមីការ៖

a pour racines :


  • សមីការ៖

មានឫស៖


  • សមីការ៖

មានឫស៖

រូបមន្តអូម៉ូសែន[កែប្រែ]

រូបមន្តលីនែអ៊ែរ[កែប្រែ]


រូបមន្តបន្ថយ[កែប្រែ]

ចំពោះតំលៃផ្សេងៗនៃ k ក្នុង kπ/7 គេអាចត្រលប់ទៅរូបមន្តមុន

លក្ខណៈគួរកត់សំគាល់[កែប្រែ]

យើងមាន


  • ចំពោះតំលៃដំបូងនៃ k វិជ្ជមាន គេទទួលបាន

។ល។

  • ចំពោះតំលៃដំបូងនៃ k អវិជ្ជមាន គេទទួលបាន

។ល។