សមីការ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
The first use of an equals sign, equivalent to 14x + 15 = 71 in modern notation. From The Whetstone of Witte by Robert Recorde of Wales (1557).

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា សមីការគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសមភាពដែលមានអថេរមួយឬច្រើន។ ការដោះស្រាយសមីការមានការកំណត់តម្លៃនៃអថេរដែលធ្វើឱ្យសមីការជាពិត។ អថេរត្រូវបានគេហៅផងដែរថាតម្លៃមិនស្គាល់ និងតម្លៃមិនស្គាល់ដែលបានបំពេញសមភាពនេះត្រូវបានគេហៅថាដំណោះស្រាយនៃសមីការ។ វាមានពីរប្រភេទនៃសមីការមាន៖ សមីការអត្តសញ្ញាណ និងសមីការមានលក្ខខណ្ឌ។ An identity equation is true for all values of the variable. A conditional equation is true for only particular values of the variables.[១][២]

Each side of an equation is called a member of the equation.[ត្រូវការអំណះអំណាង] Each member will contain one or more terms. The equation,

has two members: and . The left member has three terms and the right member one term. The variables are x and y and the parameters are A, B, and C.

An equation is analogous to a scale into which weights are placed. When equal weights of something (grain for example) are place into the two pans, the two weights cause the scale to be in balance and are said to be equal. If a quantity of grain is removed from one pan of the balance, an equal amount of grain must be removed from the other pan to keep the scale in balance. Likewise, to keep an equation in balance, the same operations of addition, subtraction, multiplication and division must be performed on both sides of an equation for it to remain an equality.

In geometry, equations are used to describe geometric figures. As equations that are considered, such as implicit equations or parametric equations have infinitely many solutions, the objective is now different: instead of given the solutions explicitly or counting them, which is impossible, one uses equations for studying properties of figures. This is the starting idea of algebraic geometry, an important area of mathematics.

Algebra studies two main families of equations: polynomial equations and, among them the special case of linear equations. Polynomial equations have the form P(x) = 0, where P is a polynomial. Linear equations have the form ax + b = 0, where a and b are parameters. To solve equations from either family, one uses algorithmic or geometric techniques, that originate from linear algebra or mathematical analysis. Algebra also studies Diophantine equations where the coefficients and solutions are integers. The techniques used are different and come from number theory. These equations are difficult in general; one often searches just to find the existence or absence of a solution, and, if they exist, to count the number of solutions.

Differential equations are equations that involve one or more functions and their derivatives. They are solved by finding an expression for the function that does not involve derivatives. Differential equations are used to model processes that involve the rates of change of the variable, and are used in areas such as physics, chemistry, biology, and economics.

The "=" symbol, which appears in every equation, was invented in 1557 by Robert Recorde, who considered that nothing could be more equal than parallel straight lines with the same length.

Introduction[កែប្រែ]

Analogous illustration[កែប្រែ]

Illustration of a simple equation; x, y, z are real numbers, analogous to weights.

An equation is analogous to a weighing scale, balance, or seesaw.

Each side of the equation corresponds to one side of the balance. Different quantities can be placed on each side: if the weights on the two sides are equal, the scale balances, and in analogy the equality that represents the balance is also balanced ( if not, then the lack of balance corresponds to an inequality represented by an inequation).

In the illustration, x, y and z are all different quantities (in this case real numbers) represented as circular weights, and each of x, y, and z has a different weight. Addition corresponds to adding weight, while subtraction corresponds to removing weight from what is already there. When equality holds, the total weight on each side is the same.

Parameters and unknowns[កែប្រែ]

Equations often contain terms other than the unknowns. These other terms, which are assumed to be known, are usually called constants, coefficients or parameters.

An equation involving x and y as unknowns and the parameter R might be:

When R is chosen to have the value of two (R = 2), this equation would be recognized, when sketched in Cartesian coordinates, as the equation for a particular circle with a radius of two. Hence, the equation with R unspecified is the general equation for the circle.

Usually, the unknowns are denoted by letters at the end of the alphabet, x, y, z, w, …, while coefficients (parameters) are denoted by letters at the beginning, a, b, c, d, … . For example, the general quadratic equation is usually written ax2 + bx + c = 0. The process of finding the solutions, or in case of parameters, expressing the unknowns in terms of the parameters is called solving the equation. Such expressions of the solutions in terms of the parameters are also called solutions.

A system of equations is a set of simultaneous equations, usually in several unknowns, for which the common solutions are sought. Thus a solution to the system is a set of values for each of the unknowns, which together form a solution to each equation in the system. For example, the system

has the unique solution x = −1, y = 1.

Identities[កែប្រែ]

An identity is an equation which is true for all possible values of the variable(s) it contains. Many identities are known in algebra and calculus. In the process of solving an equation, an identity is often used to simplify an equation making it more easily solvable.

In algebra, an example of an identity is the difference of two squares:

which is true for all x and y.

Trigonometry is an area where many identities exist, and are useful in manipulating or solving trigonometric equations. Two of many that involve the sine and cosine functions are:

and

which are both true for all values of θ.

For example, to solve for the value of θ that satisfies the equation:

where θ is known to be limited to between 0 and 45 degrees, we may use the above identity for the product to give:

yielding the solution for θ

Since the sine function is a periodic function, there are infinitely many solutions if there are no restrictions on θ. In this example, the restriction that θ be between 0 and 45 degrees implies there is only one solution.

Properties[កែប្រែ]

Two equations or two systems of equations are equivalent if they have the same set of solutions. The following operations transform an equation or a system into an equivalent one:

 • Adding or subtracting the same quantity to both sides of an equation. This shows that every equation is equivalent to an equation in which the right-hand side is zero.
 • Multiplying or dividing both sides of an equation by a non-zero constant.
 • Applying an identity to transform one side of the equation. For example, expanding a product or factoring a sum.
 • For a system: adding to both sides of an equation the corresponding side of another equation, multiplied by the same quantity.

If some function is applied to both sides of an equation, the resulting equation has the solutions of the initial equation among its solutions, but may have further solutions called extraneous solutions. For example, the equation has the solution Raising both sides to the exponent of 2 (which means applying the function to both sides of the equation) changes the equation to , which not only has the previous solution but also introduces the extraneous solution, Moreover, If the function is not defined at some values (such as 1/x, which is not defined for x = 0), solutions existing at those values may be lost. Thus, caution must be exercised when applying such a transformation to an equation.

The above transformations are the basis of most elementary methods for equation solving as well as some less elementary ones, like Gaussian elimination.

Algebra[កែប្រែ]

Polynomial equations[កែប្រែ]

In general, an algebraic equation or polynomial equation is an equation of the form

, or

where P and Q are polynomials with coefficients in some field (real numbers, complex numbers, etc.), which is often the field of the rational numbers. An algebraic equation is univariate if it involves only one variable. On the other hand, a polynomial equation may involve several variables, in which case it is called multivariate (multiple variables, x, y, z, etc.). The term polynomial equation is usually preferred to algebraic equation.

For example,

is a univariate algebraic (polynomial) equation with integer coefficients and

is a multivariate polynomial equation over the rational numbers.

Some but not all polynomial equations with rational coefficients have a solution that is an algebraic expression with a finite number of operations involving just those coefficients (that is, it can be solved algebraically). This can be done for all such equations of degree one, two, three, or four; but for degree five or more it can be solved for some equations but not for all. A large amount of research has been devoted to compute efficiently accurate approximations of the real or complex solutions of a univariate algebraic equation (see Root-finding algorithm) and of the common solutions of several multivariate polynomial equations (see System of polynomial equations).

Systems of linear equations[កែប្រែ]

The Nine Chapters on the Mathematical Art is an anonymous Chinese book proposing a method of resolution for linear equations.

A system of linear equations (or linear system) is a collection of linear equations involving the same set of variables.[៣] For example,

is a system of three equations in the three variables x, y, z. A solution to a linear system is an assignment of numbers to the variables such that all the equations are simultaneously satisfied. A solution to the system above is given by

since it makes all three equations valid. The word "system" indicates that the equations are to be considered collectively, rather than individually.

In mathematics, the theory of linear systems is the basis and a fundamental part of linear algebra, a subject which is used in most parts of modern mathematics. Computational algorithms for finding the solutions are an important part of numerical linear algebra, and play a prominent role in engineering, physics, chemistry, computer science, and economics. A system of non-linear equations can often be approximated by a linear system (see linearization), a helpful technique when making a mathematical model or computer simulation of a relatively complex system.

Geometry[កែប្រែ]

Analytic geometry[កែប្រែ]

A conic section is the intersection of a plane and a cone of revolution.

In Euclidean geometry, it is possible to associate a set of coordinates to each point in space, for example by an orthogonal grid. This method allows one to characterize geometric figures by equations. A plane in three-dimensional space can be expressed as the solution set of an equation of the form , where and are real numbers and are the unknowns which correspond to the coordinates of a point in the system given by the orthogonal grid. The values are the coordinates of a vector perpendicular to the plane defined by the equation. A line is expressed as the intersection of two planes, that is as the solution set of a single linear equation with values in or as the solution set of two linear equations with values in .

A conic section is the intersection of a cone with equation and a plane. In other words, in space, all conics are defined as the solution set of an equation of a plane and of the equation of a cone just given. This formalism allows one to determine the positions and the properties of the focuses of a conic.

The use of equations allows one to call on a large area of mathematics to solve geometric questions. The Cartesian coordinate system transforms a geometric problem into an analysis problem, once the figures are transformed into equations; thus the name analytic geometry. This point of view, outlined by Descartes, enriches and modifies the type of geometry conceived of by the ancient Greek mathematicians.

Currently, analytic geometry designates an active branch of mathematics. Although it still uses equations to characterize figures, it also uses other sophisticated techniques such as functional analysis and linear algebra.

Cartesian equations[កែប្រែ]

A Cartesian coordinate system is a coordinate system that specifies each point uniquely in a plane by a pair of numerical coordinates, which are the signed distances from the point to two fixed perpendicular directed lines, that are marked using the same unit of length.

One can use the same principle to specify the position of any point in three-dimensional space by the use of three Cartesian coordinates, which are the signed distances to three mutually perpendicular planes (or, equivalently, by its perpendicular projection onto three mutually perpendicular lines).

Cartesian coordinate system with a circle of radius 2 centered at the origin marked in red. The equation of a circle is (xa)2 + (yb)2 = r2 where a and b are the coordinates of the center (a, b) and r is the radius.

The invention of Cartesian coordinates in the 17th century by René Descartes (Latinized name: Cartesius) revolutionized mathematics by providing the first systematic link between Euclidean geometry and algebra. Using the Cartesian coordinate system, geometric shapes (such as curves) can be described by Cartesian equations: algebraic equations involving the coordinates of the points lying on the shape. For example, a circle of radius 2 in a plane may be described as the set of all points whose coordinates x and y satisfy the equation x2 + y2 = 4.

Parametric equations[កែប្រែ]

A parametric equation for a curve expresses the coordinates of the points of the curve as functions of a variable, called a parameter.[៤][៥] For example,

are parametric equations for the unit circle, where t is the parameter. Together, these equations are called a parametric representation of the curve.

The notion of parametric equation has been generalized to surfaces, manifolds and algebraic varieties of higher dimension, with the number of parameters being equal to the dimension of the manifold or variety, and the number of equations being equal to the dimension of the space in which the manifold or variety is considered (for curves the dimension is one and one parameter is used, for surfaces dimension two and two parameters, etc.).

Number theory[កែប្រែ]

Diophantine equations[កែប្រែ]

A Diophantine equation is a polynomial equation in two or more unknowns for which only the integer solutions are sought (an integer solution is a solution such that all the unknowns take integer values). A linear Diophantine equation is an equation between two sums of monomials of degree zero or one. An example of linear Diophantine equation is ax + by = c where a, b, and c are constants. An exponential Diophantine equation is one for which exponents of the terms of the equation can be unknowns.

Diophantine problems have fewer equations than unknown variables and involve finding integers that work correctly for all equations. In more technical language, they define an algebraic curve, algebraic surface, or more general object, and ask about the lattice points on it.

The word Diophantine refers to the Hellenistic mathematician of the 3rd century, Diophantus of Alexandria, who made a study of such equations and was one of the first mathematicians to introduce symbolism into algebra. The mathematical study of Diophantine problems that Diophantus initiated is now called Diophantine analysis.

Algebraic and transcendental numbers[កែប្រែ]

An algebraic number is a number that is a root of a non-zero polynomial equation in one variable with rational coefficients (or equivalently — by clearing denominators — with integer coefficients). Numbers such as [[Pi|ទំព័រគំរូ:Pi]] that are not algebraic are said to be transcendental. Almost all real and complex numbers are transcendental.

Algebraic geometry[កែប្រែ]

Algebraic geometry is a branch of mathematics, classically studying zeros of polynomial equations. Modern algebraic geometry is based on more abstract techniques of abstract algebra, especially commutative algebra, with the language and the problems of geometry.

The fundamental objects of study in algebraic geometry are algebraic varieties, which are geometric manifestations of solutions of systems of polynomial equations. Examples of the most studied classes of algebraic varieties are: plane algebraic curves, which include lines, circles, parabolas, ellipses, hyperbolas, cubic curves like elliptic curves and quartic curves like lemniscates, and Cassini ovals. A point of the plane belongs to an algebraic curve if its coordinates satisfy a given polynomial equation. Basic questions involve the study of the points of special interest like the singular points, the inflection points and the points at infinity. More advanced questions involve the topology of the curve and relations between the curves given by different equations.

Differential equations[កែប្រែ]

A strange attractor which arises when solving a certain differential equation.

A differential equation is a mathematical equation that relates some function with its derivatives. In applications, the functions usually represent physical quantities, the derivatives represent their rates of change, and the equation defines a relationship between the two. Because such relations are extremely common, differential equations play a prominent role in many disciplines including engineering, physics, economics, and biology.

In pure mathematics, differential equations are studied from several different perspectives, mostly concerned with their solutions — the set of functions that satisfy the equation. Only the simplest differential equations are solvable by explicit formulas; however, some properties of solutions of a given differential equation may be determined without finding their exact form.

If a self-contained formula for the solution is not available, the solution may be numerically approximated using computers. The theory of dynamical systems puts emphasis on qualitative analysis of systems described by differential equations, while many numerical methods have been developed to determine solutions with a given degree of accuracy.

Ordinary differential equations[កែប្រែ]

An ordinary differential equation or ODE is an equation containing a function of one independent variable and its derivatives. The term "ordinary" is used in contrast with the term partial differential equation which may be with respect to more than one independent variable.

Linear differential equations, which have solutions that can be added and multiplied by coefficients, are well-defined and understood, and exact closed-form solutions are obtained. By contrast, ODEs that lack additive solutions are nonlinear, and solving them is far more intricate, as one can rarely represent them by elementary functions in closed form: Instead, exact and analytic solutions of ODEs are in series or integral form. Graphical and numerical methods, applied by hand or by computer, may approximate solutions of ODEs and perhaps yield useful information, often sufficing in the absence of exact, analytic solutions.

Partial differential equations[កែប្រែ]

A partial differential equation (PDE) is a differential equation that contains unknown multivariable functions and their partial derivatives. (This is in contrast to ordinary differential equations, which deal with functions of a single variable and their derivatives.) PDEs are used to formulate problems involving functions of several variables, and are either solved by hand, or used to create a relevant computer model.

PDEs can be used to describe a wide variety of phenomena such as sound, heat, electrostatics, electrodynamics, fluid flow, elasticity, or quantum mechanics. These seemingly distinct physical phenomena can be formalised similarly in terms of PDEs. Just as ordinary differential equations often model one-dimensional dynamical systems, partial differential equations often model multidimensional systems. PDEs find their generalisation in stochastic partial differential equations.

Types of equations[កែប្រែ]

Equations can be classified according to the types of operations and quantities involved. Important types include:

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

 1. Lachaud, Gilles។ "Équation, mathématique" (ជាFrench)។ Encyclopædia Universalishttp://www.universalis.fr/encyclopedie/NT01240/EQUATION_mathematique.htm 
 2. "A statement of equality between two expressions. Equations are of two types, identities and conditional equations (or usually simply "equations")". « Equation », in Mathematics Dictionary, ទំព័រគំរូ:Lien et ទំព័រគំរូ:Lien (éd.), Van Nostrand, 1968, 3 ed. 1st ed. 1948, ទំព័រគំរូ:P..
 3. The subject of this article is basic in mathematics, and is treated in a lot of textbooks. Among them, Lay 2005, Meyer 2001, and Strang 2005 contain the material of this article.
 4. Thomas, George B., and Finney, Ross L., Calculus and Analytic Geometry, Addison Wesley Publishing Co., fifth edition, 1979, p. 91.
 5. Weisstein, Eric W. "Parametric Equations." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/ParametricEquations.html

External links[កែប្រែ]

 • Winplot: General Purpose plotter which can draw and animate 2D and 3D mathematical equations.
 • Mathematical equation plotter: Plots 2D mathematical equations, computes integrals, and finds solutions online.
 • Equation plotter: A web page for producing and downloading pdf or postscript plots of the solution sets to equations and inequations in two variables (x and y).
 • EqWorld—contains information on solutions to many different classes of mathematical equations.
 • fxSolver: Online formula database and graphing calculator for mathematics,natural science and engineering.
 • EquationSolver: A webpage that can solve single equations and linear equation systems.
 • vCalc: A webpage with an extensive user modifiable equation library.