សមីការ

ពីវិគីភីឌា

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា សមីការគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសមភាពដែលមានអថេរមួយឬច្រើន។ ការដោះស្រាយសមីការមានការកំណត់តម្លៃនៃអថេរដែលធ្វើឱ្យសមីការជាពិត។ អថេរត្រូវបានគេហៅផងដែរថាតម្លៃមិនស្គាល់ និងតម្លៃមិនស្គាល់ដែលបានបំពេញសមភាពនេះត្រូវបានគេហៅថាដំណោះស្រាយនៃសមីការ។ វាមានពីរប្រភេទនៃសមីការមាន៖ សមីការអត្តសញ្ញាណ និងសមីការមានលក្ខខណ្ឌ។