លីប៉ូល ស៊ីដាស៊ាងហ័រ

ពីវិគីភីឌា
លោក​ លីប៉ូល ស៊ីដាស៊ាងហ័រ​
ប្រធានាធិមបតី នៃប្រទេស ស៊ិននិហ្កាល នៅក្នុងការិយាល័យ


០៦ កញ្ញា ១៩៦០ - ៣១ ធ្នូ ១៩៨០

មានពីមុនដោយ រដ្ឋាភិបាលបារាំង
បានទទួលជ័យជំនះ​ លោក អាប់ឌូ ឌីអោហ្វ
កើត ៩ តុលា ១៩០៦
ភូមិ ជោល
ស៊ិននិហ្កាល
ស្លាប់​" ២០​ ធ្នូ ២០០១
(អាយុ ៩៥)
Nomandy បារាំង
គណបក្សនយោបាយ​ មូលនិធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនស៊ិននិហ្កាល
"សាសនា" កាតូលិក រ៉ូម៉ាំង