លោក អាប់ឌូ ឌីអោហ្វ

ពីវិគីភីឌា
លោក អាប់ឌូ ឌីអោហ្វ
ប្រធានាធិមបតីទី២ នៃប្រទេសស៊ិននិហ្កាល នៅក្នុងការិយាល័យ


០១ មករា ១៩៨១ - ០១ មេសា ២០០០

មានពីមុនដោយ លីប៉ូល ស៊ីដាស៊ាងហ័រ
បានទទួលជ័យជំនះ​ អាប់ឌូល លេវ៉ាត
កើត ០៧​ កញ្ញា ១៩៣៥
(អាយុ ៧៤)
ទីក្រុងលូហ្កា ស៊ិននិហ្កាល
គណបក្សនយោបាយ​" គណបក្សសង្គមនិយមនៃស៊ិននិហ្កាល
"សាសនា" Sunni Muslim (Maliki​ - Ash'ari Tijani )