លំហាត់ស៊្វីត

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

១) គេឲ្យស្វ៊ីត កំនត់ដោយ និង ដែល ជាស្វ៊ីតមួយទៀតកំនត់ដោយ

ក - ចូរបង្ហាញថា ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
ខ - គណនាជាអនុគមន៍នៃ n

២) គេអោយស្វ៊ីត កំនត់ដោយ តាង បង្ហាញថា ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ និងគណនា

៣) គណនាចំនួនពិត b, c, d ដើម្បីអោយស្វ៊ីត កំនត់ដោយ

ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម:

និង

៤) a ជាចំនួនវិជ្ជមានខុសពី ១ ។ គេអោយស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត ដែលកំនត់ដោយទំនាក់ទំនង និង

ក - គេតាង ។ បង្ហាញថាគេអាចកំនត់ចំនួន b បានដើម្បីអោយស្វ៊ីត ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។
ខ - គណនា ជាអនុគមន៍នៃ a និង n

៦) គេអោយស្វ៊ីត កំនត់ដោយ ។ កំនត់រក ជាអនុគមន៍នៃ n ។

៥) គេអោយស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត មួយកំនត់ដោយ:

 1. បង្ហាញថាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួទូទៅ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
 2. គណនា ជាអនុគមន៍នៃ a, b និង n ។ ទាញរកលីមីតនៃ កាលណា

៧) គេមានស្វ៊ីត កំនត់ដោយ

និង

គេមានស្វ៊ីតមួយទៀត កំនត់ដោយ

 1. ចូរបង្ហាញថា ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ដោយប្រាប់រេសុង និង តួទី១ របស់វា។
 2. សរសេរ ជាអនុគមន៍នៃ n ។ រួចទាញរក ។ គណនា

៧) ជាស្វ៊ីតកំនត់ដោយ និងទំនាក់ទំនង

គេមានស្វ៊ីតមួយទៀត កំនត់ដោយ

 1. បង្ហាញថា ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ
 2. គណនា

៨) គេអោយស្វ៊ីត មួយកំនត់ដោយ:

 1. កំនត់ ដើម្បីអោយ ជាស្វ៊ីតថេរ
 2. សន្មត គេកំនត់ស្វ៊ីត មួយដែលមានតួទូទៅ
  1. ចូរកំនត់តំលៃ b ដើម្បីអោយ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ។
  2. ចំពោះតំលៃ b ដែលរកឃើញខាងលើ ចូរគណនាលីមីតនៃស្វ៊ីត និង

៩)គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត កំណត់ដោយ និង

ក-តាង . រកប្រភេទនៃស្វ៊ីតនេះ ? ខ-គណនា និង ជាអនុគមន៍នៃn ។

( By www.mathtoday.wordpress.com)។

១0)គេអោយស្វ៊ីត កំនត់ដោយ

ក-គេតាង ។ រកប្រភេទនៃស្វ៊ីតនេះ?

ខ-គណនា និង ជាអនុគមន៍នៃn ។ (by Lim Phalkun www.mathtoday.wordpress.com).