វិគីភីឌា:IPA for Khmer

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Khmer language pronunciations in Wikipedia articles.

Consonants[កែប្រែ]

Full Subscript Initial Value Final Value
្ក k k
្ខ k
្គ k k
្ឃ k
្ង ŋ ŋ
្ច c c
្ឆ none [១]
្ជ c c
្ឈ none [១]
្ញ ɲ ɲ
្ដ ɗ
្ឋ t̪ʰ
្ឌ ɗ
្ឍ t̪ʰ
្ណ
្ត [* ១]
្ថ t̪ʰ
្ទ
្ធ t̪ʰ
្ន
្ប ɓ p
្ផ p
្ព p p
្ភ p
្ម m m
្យ j j
្រ r r[១]
្ល
្វ ʋ ʋ
្ស s h
្ហ h none [១]
្ឡ none
្អ ʔ none [១]


Dependent Vowels[កែប្រែ]

Vowel 1st Series Value 2nd Series Value[* ២]
ɑɑ (ɑː) ɔɔ (ɔː)
aa (aː) ɨə
ឣិ ə ɨ
ឣី əj ii (iː)
ឣឹ ə ɨ
ឣឺ əɨ ɨɨ (ɨː)
ឣុ o u
ឣូ oo (oː) uu (uː)
ឣួ
ឣើ əə (əː)
ឣឿ ɨə
ឣៀ
ឣេ ei ee (eː)
ឣែ ae ɛɛ (ɛː)
ឣៃ aj ej
ឣោ ao ou
ឣៅ aw ɨw
ឣុំ om um
ឣំ ɑm um
ឣាំ am oam
ឣះ ah eah
ឣិះ əh ih
ឣុះ oh uh
ឣេះ eih ih
ឣោះ ɑh ʊəh

Notes[កែប្រែ]

  1. ១,០ ១,១ ១,២ ១,៣ ១,៤ never occurs at the end of words
  1. allophone of /ɗ/
  2. Khmer consonants belong to two classes that dictate the value of dependent vowels.