វិគីភីឌា:Personal user awards

ពីវិគីភីឌា
ពានរង្វាន់វិគីភីឌា (Wikipedia Awards)
*Barnstars on Wikipedia
ផ្លូវកាត់:
WP:PUA

This page provides a collection of awards created by individual Wikipedians. Some of them originated from here, and some of them are copied and collected from various user's pages.

These awards are in addition to barnstars and the Other Related Awards. While barnstars are generally reserved for a long-standing pattern of excellence, the following awards are more often given to honor specific actions or events - or to spread good cheer!

Each award picture will come with a few lines of explanation about who should get this award.

General awards[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:Personal user awards/General PUA

Topic-related awards[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:Personal user awards/Topics

Special circumstantial awards[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:Personal user awards/Special Circumstance

WikiProject Kindness Campaign and Dispute Resolution[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:Personal user awards/Kindness Campaign

វិគីភីឌា:Personal user awards/Greetings

Raise a glass high![កែប្រែ]

វិគីភីឌា:Personal user awards/Cheers

Bot and bot operator awards[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:Personal user awards/Bots

Actual User Awards[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:Barnstars/Actual Users

Holiday Rewards & Greetings[កែប្រែ]

អ្នកប្រើប្រាស់:RexRowan/Xmas អ្នកប្រើប្រាស់:RexRowan/ny អ្នកប្រើប្រាស់:RexRowan/Cny អ្នកប្រើប្រាស់:RexRowan/bd

Image Holiday Greeting Description
The "Merry Christmas Tree" Reward
Christmas The "Merry Christmas Tree" Reward is awarded to greet any user (that includes users, IP addresses, and Administrators) about Christmas. "Happy Holidays" is strongly discouraged during the greeting. This Reward was first given by 76.111.64.178.


Here's a Christmas posting I put on the talk page of those who have been nice. While I'm tempted to send coal and switches to those who have been naughty. . . nah. ElijahBosley (talk ☞) 15:49, 16 December 2010 (UTC)


Happy holidays.
Best wishes for joy and happiness. ElijahBosley (talk ☞) 15:49, 16 December 2010 (UTC)

To use this Christmas card cut and paste the following onto somebody's talk page, and type in your season's greetings as indicated: {{{subst:Template:Happy Holidays Pine Cone |put your citation here ~~~~}}

Happy Halloween! Give this near or on halloween![កែប្រែ]
The Happy Halloween award. First introduced by Jonathan is me (talk) on October 29, 2011 Picture is by Toby Ord

Sorry about the poor arrangement. I'm new to this. Feel free to edit this. In fact, please edit this Jonathan is me (talk)


  • Wikipedia's triple crown a set of personal user awards for outstanding editing.
  • Four Award: awarded to those that work all through on a same article, from its humble beginnings as a new article to its days of glory as a Featured Article.
  • WP:Barnstars
  • The Golden W Award: awarded to those that have content they worked on featured in every area of the Main Page.