វិគីភីឌា:WikiProject Buddhism/Presentation

ពីវិគីភីឌា
ផ្លូវកាត់:
WP:BUDDHA

វិគីគម្រោង ព្រះពុទ្ធសាសនា (អង់គ្លេស: WikiProject Buddhism) គឺជាក្រុមការងារមួយ (កំពុងស្ថាបនា)

ENGLISH WikiProject Buddhism is a group of people dedicated to improving Buddhism-related contents in Wikipedia. This page contains only suggestions: things to give you focus and to get you going and you should not feel obligated in the least to follow them. If you don't know what to write or where to begin, following the guidelines below may be helpful.