Jump to content

វិមានវត្ថុ

ពីវិគីភីឌា

ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > ខុទ្ទកនិកាយ > វិមានវត្ថុ> ចតុត្ថភាគ (សៀវភៅលេខ ៥៥)

បីឋវគ្គទី ១

[កែប្រែ]

វិមានវត្ថុ បីឋវគ្គ ទី ១  បីឋវិមាន ១. ទំព័រទី ១

[កែប្រែ]

 បីឋវិមាន ទំព័រទី ២. ទំព័រទី៣

 បីឋវិមាន ទំព័រទី ៣. ទំព័រទី ៤

 បីឋវិមាន ទំព័រទី ៤. ទំព័រទី ៦

 ភុញ្ជរវិមាន ទំព័រទី ៥. ទំព័រទី ៧

 នាវាវិមាន ទំព័រទី ៦. ទំព័រទី ៩

 នាវាវិមាន ទំព័រទី ៧. ទំព័រទី ១១

 នាវាវិមាន ទំព័រទី ៨. ទំព័រទី ១៣

 បទីបវិមាន ទំព័រទី ៩. ទំព័រទី ១៥

 តីលទក្ខិណវិមាន ទំព័រទី ១០. ទំព័រទី ១៧

 បតិព្វតាវិមាន ទំព័រទី ១១. ទំព័រទី ១៩

 ទុតិយបតិព្វតាវិមាន ទំព័រទី ១២. ទំព័រទី ២០

 សុណិសាវិមាន ទំព័រទី ១៣. ទំព័រទី ២២

 សុណិសាវិមាន ទំព័រទី ១៤. ទំព័រទី ២៣

 ឧត្តរាវិមាន ទំព័រទី ១៥. ទំព័រទី ២៥

 សិរីមាវិមាន ទំព័រទី ១៦. ទំព័រទី ២៧

 បេសការិយវិមាន ទំព័រទី ១៧. ទំព័រទី ៣០

 ឧន្ទាននៃបីឋវគ្គ ទី ១. ទំព័រទី ៣២

ចិត្តលតាវគ្គទី ២

[កែប្រែ]

វិមានវត្ថុ ចិត្តលតាវគ្គ ទី ២  ទាសីវិមាន ទី ១. ទំព័រទី ៣៣

[កែប្រែ]

 លខុមាវិមាន ទី ២. ទំព័រទី ៣៥

 អាចាមទាយិកាវិមាន ទី ៣. ទំព័រទី ៣៧

 បណ្ឌាលីវិមាន ទី ៤. ទំព័រទី ៣៨

 ភទ្ទិត្ថិកាវិមាន ទី ៥. ទំព័រទី ៤០

 សោណទិន្នាវិមាន ទី ៦. ទំព័រទី ៤២

 ឧបោសថវិមាន ទី ៧. ទំព័រទី ៤៣

 សុនុទ្ទាវិមាន ទី ៨. ទំព័រទី ៤៥

 សុទិន្នាវិមាន ទី ៩. ទំព័រទី ៤៦

 ភិក្ខាទាយិកាវិមាន ទី ១០. ទំព័រទី ៤៨

 ទុតិយភិក្ខាទាយិកាវិមាន​​ ទំព័រទី ១១. ទំព័រទី ៤៨

 ឧន្ទាននៃចិត្តសតាវគ្គ ទំព័រទី ២. ទំព័រទី ៤៩

បារិច្ឆត្តកវគ្គ ទំព័រទី ៣

[កែប្រែ]

វិមានវត្ថុ បារិច្ឆត្តកវគ្គ ទី ៣  ឧឡារវិមាន ទំព័រទី ១. ទំព័រទី ៥០

[កែប្រែ]

  ខច្ឆុវិមាន ទំព័រទី ២. ទំព័រទី ៥១

  បល្លង្កវិមាន ទំព័រទី ៣. ទំព័រទី ៥៤

  លតាវិមាន ទំព័រទី ៤. ទំព័រទី ៥៦

  គុត្តិលវិមាន ទំព័រទី ៥. ទំព័រទី ៥៩

 គុត្តិលវិមាន  វត្ថទាយិកាវិមាន. ទំព័រទី​ ៥៩

  បុប្ផទាយិកាវិមាន. ទំព័រទី ៦០

  គន្ធទាយិកាវិមាន. ទំព័រទី ៦១

  ផលទាយិកាវិមាន. ទំព័រទី ៦២

  រសទាយិកាវិមាន. ទំព័រទី ៦៣

  គន្ធបញ្ចង្គុលិកវិមាន. ទំព័រទី ៦៤

  ឯកូបោសថិកាវិមាន. ទំព័រទី ៦៥

  ឱទកទាយិកាវិមាន. ទំព័រទី ៦៥

  អនស្សយ្យិកាវិមាន. ទំព័រទី ៦៦

  បរកម្មភារិណីកាវិមាន. ទំព័រទី ៦៧

  ខីរោទនទាយិកាវិមាន. ទំព័រទី ៦៨

  វិមាន ២៥ មានផាណិតទាយិរិកាវិមានជាដើម. ទំព័រទី ៦៨

  ទទ្ទល្លវិមាន ទី ៦. ទំព័រទី ៧១

  សេសវតីវិមាន ទី ៧. ទំព័រទី ៧៦

  មល្លិកាវិមាន ទី ៨. ទំព័រទី ៧៩

  វិសាលក្ខិវិមាន ទី ៩. ទំព័រទី ៨០

  បារិច្ឆត្តកវិមាន ទី ១០. ទំព័រទី ៨២

  ឧន្ទាននៃបារិច្ឆត្តកវគ្គ ទី ៣. ទំព័រទី ៨៣

មញ្ចិដ្ឋកវគ្គទី ៤

[កែប្រែ]

វិមានវត្ថុ មញ្ចិដ្ឋកវគ្គ ទី ៤  មញ្ជំដ្ឋកវិមាន ទី ១. ទំព័រទី ៨៤

[កែប្រែ]

 បភស្សរវិមាន ទី ២. ទំព័រទី ៨៥

 នាគវិមាន ទី ៣. ទំព័រទី ៨៧

 អលោមវិមាន ទី ៤. ទំព័រទី ៨៨

 កញ្ជីកទាយិកាវិមាន ទី ៥. ទំព័រទី ៨៩

 វិហារវិមាន ទី ៦. ទំព័រទី ៩១

 ចតុរិត្ថិវិមាន ទី ៧. ទំព័រទី ៩៥

 អម្ពវិមាន ទី ៨. ទំព័រទី ៩៨

 បីតវិមាន ទី ៩. ទំព័រទី ៩៩

 ឋច្ជុវិមាន ទី ១០. ទំព័រទី ១០១

 នន្ទនវិមាន ទី ១១. ទំព័រទី ១០៣

 រជ្ជុវិមាន ទី ១២. ទំព័រទី ១០៤

 ឧន្ទាននៃមញ្ជិដ្ឋកវគ្គ ទី ៤. ទំព័រទី ១០៩

មហារថវគ្គទី ៥

[កែប្រែ]

វិមានវត្ថុ មហារថវគ្គ ទី ៥  មណ្ឌូកទេវបុត្តវិមាន ទី ១. ទំព័រទី ១១០

[កែប្រែ]

 រេវតីវិមាន ទី ២. ទំព័រទី ១១១

 ឆគត្តមាពណវិមាន ទី ៣. ទំព័រទី ១១៥

 កក្កដរសទាកវិមាន ទី ៤. ទំព័រទី ១២២

 ទ្វារបាលកវិមាន ទី ៥. ទំព័រទី ១២៣

 ករណីយវិមាន ទី ៦. ទំព័រទី ១២៤

 ទុតិយករណីយវិមាន ទី ៧. ទំព័រទី ១២៥

 សូចិវិមាន ទី ៨. ទំព័រទី ១២៥

 ទុតិយសូចិមាន ទី ៩. ទំព័រទី ១២៦

 នាគវិមាន ទី ១០. ទំព័រទី ១២៧

 ទុតិយនាគវិមាន ទី ១១. ទំព័រទី ១២៨

 តតិយនាគវិមាន ទី ១២. ទំព័រទី ១២៩

 ចូឡរថវិមាន ទី ១៣. ទំព័រទី ១៣០

 មហារថវិមាន ទី ១៤. ទំព័រទី ១៣៦

 ឧន្ទាននៃមហារថវគ្គ ទី ៥. ទំព័រទី ១៤៤

បាយាសិកវគ្គទី ៦

[កែប្រែ]

វិមានវត្ថុ បាយាសិកវគ្គ ទី ៦  អគារិយវិមាន ទី ១. ទំព័រទី ១៤៥

[កែប្រែ]

 អគារិយវិមាន ទី ២. ទំព័រទី ១៤៦

 ផលទាយកវិមាន ទី ៣. ទំព័រទី ១៤៧

 ឧបស្សយទាយកវិមានទី ៤. ទំព័រទី ១៤៨

 ទុតិយឧបស្សយទាយកវិមានទី ៥. ទំព័រទី ១៤៩

 ភិក្ខាទាយកវិមាន ទី ៦. ទំព័រទី ១៥០

 យវបាលកវិមាន ទី ៧. ទំព័រទី ១៥១

 កុណ្ឌលីវិមាន ទី ៨. ទំព័រទី ១៥១

 ទុតិយកុណ្ឌលីវិមាន ទី ៩. ទំព័រទី ១៥៣

 ឧត្តមវិមាន ទី ១០. ទំព័រទី ១៥៤

សុនិក្ខិត្តវគ្គទី ៧

[កែប្រែ]

វិមានវត្ថុ សនិក្ខិត្តវគ្គ ទី ៧  ចិត្តសគាវិមាន ទី ១. ទំព័រទី ១៥៦

[កែប្រែ]

 នន្ទនវិមាន ទី ២. ទំព័រទី ១៥៧

 មណាថូណវិមាន ទី ៣. ទំព័រទី ១៥៨

 សុវណ្ណវិមាន ទី ៤. ទំព័រទី ១៥៩

 អម្ពវិមាន ទី ៥. ទំព័រទី ១៦១

 គោបាលវិមាន ទី ៦. ទំព័រទី ១៦៣

 កណ្ឋកវិមាន ទី ៧. ទំព័រទី ១៦៦

 អនេកកវណ្ណវិមាន ទី ៨. ទំព័រទី ១៧០

 មដ្ឋកុណ្ឋលីវិមាន ទី ៩. ទំព័រទី ១៧៦

 សេរិស្សកវិមាន ទី ១០. ទំព័រទី ១៧៦

 សុនិក្ខិត្តវិមាន ទី ១១. ទំព័រទី ១៨៩

 ឧន្ទាននៃសុនិក្ខិត្តវគ្គ ទី ៧. ទំព័រទី ១៩១