សង្កាត់កំពង់ធំ

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់កំពង់ធំ (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៧ភូមិ÷

សង្កាត់កំពង់ធំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៣០២០១ ភូមិទី១ Phum Ti Muoy
០៦០៣០២០២ ភូមិទី២ Phum Ti Pir
០៦០៣០២០៣ ភូមិទី៣ Phum Ti Bei
០៦០៣០២០៤ ភូមិទី៤ Phum Ti Buon
០៦០៣០២០៥ ភូមិទី៥ Phum Ti Pram
០៦០៣០២០៦ ភូមិទី៦ Phum Ti Prammuoy
០៦០៣០២០៧ ភូមិទី៧ Phum Ti Prampir

East សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន

 West 	សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន
 South 	សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន
 North 	សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន