សង្កាត់ក្របីរៀល

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ក្របីរៀល (អង់គ្លេស: Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ភូមិ÷

សង្កាត់ក្របីរៀល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៧១០១២០១ ភូមិតារស់ Ta Ros
១៧១០១២០២ ភូមិរកា Roka
១៧១០១២០៣ ភូមិព្រៃពោធិ៍ Prey Pou
១៧១០១២០៤ ភូមិទទា Totea
១៧១០១២០៥ ភូមិក្រសាំង Krasang
១៧១០១២០៦ ភូមិពពិស Popis
១៧១០១២០៧ ភូមិត្រពាំងវែង ប្តូរពី Trapeang Veaeng ទៅ Trapeang Veng
១៧១០១២០៨ ភូមិគោកដូង Kouk Doung
១៧១០១២០៩ ភូមិបឹង Boeng
១៧១០១២១០ ភូមិប្រម៉ា Prama
១៧១០១២១១ ភូមិខ្នារ Khnar
១៧១០១២១២ ភូមិព្រៃក្រូច Prey Krouch