សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៤ភូមិ÷

សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០៣០១០១ ភូមិបល្ល័ង្កកើត កែឈ្មោះពីបល្ល័ង្គខាងកើតទៅ បល្ល័ង្កកើត Ballangk Kaeut
០៦០៣០១០២ ភូមិបល្ល័ង្កលិច កែឈ្មោះពីបល្ល័ង្គលិចទៅ បល្លុ័ង្កលិច Ballangk Lech
០៦០៣០១០៣ ភូមិពោធិបាក់ក កែឈ្មោះពីពោធិ៍បាក់កទៅ ពោធិបាក់ក Pou Bak Ka
០៦០៣០១០៤ ភូមិដំរីជាន់ខ្លា Damrei Choan Khla


 East	សង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន ឃុំព្រៃគុយ ស្រុកស្ទឹងសែន
 West	សង្កាត់កំពង់រទេះ សង្កាត់អូរកន្ធរ ក្រុងស្ទឹងសែន
 South	សង្កាត់ស្រយ៉ូវ ក្រុងស្ទឹងសែន
 North	សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន