សង្កាត់ស្លក្រាម

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ស្លក្រាម (អង់គ្លេស: Sla Kram Sangkat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប មាន ភូមិ÷

សង្កាត់ស្លក្រាម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៧១០០១០១ ភូមិស្លក្រាម Sla Kram
១៧១០០១០២ ភូមិបឹងដូនប៉ា ប្តូរពី Bong Doun Pa ទៅ Boeng Donpa
១៧១០០១០៣ ភូមិចុងកៅស៊ូ ប្តូរពី​Chong Kausu ទៅ Chongkaosou
១៧១០០១០៤ ភូមិដកពោធិ៍ ប្តូរពី Dak Pou ទៅ Dakpo
១៧១០០១០៥ ភូមិបន្ទាយចាស់ Banteay Chas
១៧១០០១០៦ ភូមិទ្រាំង Treang
១៧១០០១០៧ ភូមិមណ្ឌល៣ Mondol Bei