សមភាពការ៉េទាំង៨របស់ដេហ្គេន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា, សមភាពការ៉េទាំង៨របស់ដេហ្គេន ចែងថាផលគុណនៃ២ចំនួនដែលចំនួននីមួយៗជាផលបូកនៃការ៉េនៃ៨ចំនួនផ្សេងទៀត ក៏ជាផលបូកនៃការ៉េនៃ៨ចំនួនដែរ។ មានន័យថា៖

សមភាពនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយ ហ្វែរឌីណាន់ ដេហ្គេន (Ferdinand Degen) នៅឆ្នាំ ១៨១៨។ សមភាពនេះត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញដោយឡែកដោយចន ថូម៉ាស់ ហ្គ្រេវ (John Thomas Graves ) (១៨៤៣) និង អារសឺ ខេយឡេយ (Arthur Cayley) (១៨៤៥)