សមីការឌីផេរ៉ងស្យែលក្លែរ៉ូ

ពីវិគីភីឌា

សមីការឌីផេរ៉ងស្យែលក្លែរ៉ូ (បារាំង: Équation différentielle de Clairaut) (ឬសមីការក្លែរ៉ូ) ជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដែលមានទំរង់

សមីការនេះជាករណីពិសេសនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលឡាហ្រ្កង់ ដែលឈ្មោះរបស់សមីការនេះត្រូវបានយកតាមឈ្មោះរបស់គណិតវិទូបារាំង លោក អាឡិចស៊ីស ក្លូដ ក្លែរ៉ូ (Alexis Claude Clairaut) ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការនេះ យើងត្រូវធ្វើដេរីវេតាម x

ហេតុនេះ

គេបាន

        

ក្នុងករណី     គេបានចំនួនថេរ C ដែល ។ ដោយជំនួសវាទៅក្នុងសមីការដើមក្លាយជា

សមីការនេះជាចំលើយទូទៅនៃសមីការក្លែរ៉ូ។


ករណី     កំនត់បានតែចំលើយមួយគត់ ហៅថាចំលើយពិសេស។