សមីការហ៊ីល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សមីការហ៊ីល (Hill's equation) ឬ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលហ៊ីលជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ដែលមានទំរង់

ដែល ជាចំនួនថេរ