សមូហនាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នាម​នាម​ប្រាប់​សេចក្ដី​ប្រជុំ ប្រមូល រួប​រួម; ដូច​ពាក្យ​ថា ពួក បន ក្រុម ហ្វូង បណ្ដាជន បក្សាបក្សី ហ្វូងសត្វ គ្រួសារ ...ជាសមូហ​នាម (ព. វ.)។