នាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

[១] នាម គឺ​ជា​សម្ដី​ដែល​សម្ដែង​នូវ​ឈ្មោះ ជា​គ្រឿង​សម្គាល់ឲ្យ​ហៅ​បាន ដូចពាក្យ​ថា៖ មនុស្ស, សត្វ, ដី, ទឹក, ខ្យល់, ឈើ, ទន្លេ, សមុទ្រ ...។ល។ mi jkae nai

ប្រភេទ​នាម[កែប្រែ]

ប្រភេទ​របស់​នាម មាន​ចំនួន៨៖

 1. សាធារណនាម (ឧទាហរណ៍៖ ពូ, មីង, ជីដូន, ជីតា,...។ល។)
 2. អសាធារណនាម (ឧទាហរណ៍៖ ពូសុខ, មីង​សុភី, សាលា​សន្ធរម៉ុក, ខែត្រ​ក្រចេះ,...។ល។)
 3. ការកនាម (ឧទាហរណ៍៖ អ្នក​រក​ស៊ី, អ្នក​ភ្ជួរ, អ្នក​រត់, អ្នក​មាន, អ្នក​ល្អ, អ្នក​ស្រែ, ធរណីវិទូ, គណិត​វិទូ, កម្មករ, កម្មការនី,...។ល។)
 4. ករណនាម (ឧទាហរណ៍៖ លំងាក, លំហាត់, លំនឹង, កំណែ, កំណើន, កំណើត, ចំណង់, ដំណល់, តំណែង,...។ល។)
 5. កិតនាម
 6. សមូហនាម
 7. សមាសនាម
 8. នាមរូបី
 9. នាមអរូបី
 10. នាមជីវចល
 11. នាមអជីវចល

ភាសាអង់គ្លេស[កែប្រែ]

ក្នុងភាសាអង់គ្លេស មានការសិក្សាទំរង់ផ្សេងៗ របស់នាម៖

Countable និង Uncountable Nouns[កែប្រែ]

Countable Noun ជានាមដែលអាចរាប់បាន ដូចជា៖ ឆ្មា, ឆ្កែ, ទន្សាយ... Uncountable Noun ជានាមដែលមិនអាចរាប់បាន ដូចជា៖ ខ្យល់, ចិត្ត, គំនិត... លក្ខណៈសំគាល់នាមរាប់មិនបានក្នុងភាសាអង់គ្លេស

 1. មិនអាចរាប់បាន, e.g. Sand, water, oil...
 2. ធាតុ, e.g. Bread, gold, iron...
 3. ក្រុម, e.g. Hair, money...

នាមរាប់មិនបាន មិនអាច៖

 1. ប្រើជាមួយ a, an, one, two...
 2. ប្រើជា plural

Possessive Case[កែប្រែ]

ករណីកម្មសិទ្ធ (Possessive Case) មានទំរង់៖

 1. N1 + 's + N2 (ប្រែ N2 របស់ N1), e.g. My dog's food.
 2. N1 + s' + N2 សំរាប់ N1 ជា នាមពហុវចនៈបញ្ចប់ដោយ -s

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]

 1. សៀវភៅ វេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ ដោយ​សាស្ត្រាចារ្យ ពូវ អ៊ុម នៅ ព.ស ២៥១៥, គ.ស ១៩៧២

អត្ថបទ​ទាក់​ទង[កែប្រែ]

មើល ថ្នាក់ពាក្យ​ក្នុង​ភាសាខ្មែរ

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឹ​ជា​បញ្ជី​រាយ​ឈ្មោះ​ថ្នាក់​ពាក្យ​ខ្មែរ ផ្សេង​ទៀត​ដែល​អ្នក​គួរ​ដឹង៖

នាម  · គុណនាម  · គុណកិរិយា ឬ និបាតសព្ទ  · កិរិយាសព្ទ  · ធ្នាក់ ឬ ស្នៀត ឬ អាយតនិបាត  · ឈ្នាប់ ឬ សន្ធានសព្ទ ឬ ចំណង  · សព្វនាម  · ឧទានសព្ទ