សម្ភុបុរៈ

ពីវិគីភីឌា

រាជធានីសម្ភុបុរៈ ជារាជធានីរបស់ខ្មែរនៅសម័យចេនឡាទឹកលិច និង សម័យមហានគរ។ ដែលបង្កើតរាជធានីនេះឡើងដោយព្រះបាទមហីបតិវរ្ម័ន រឺ បុស្លរាក្ស គ្រងរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ៧២៣ ដល់ឆ្នាំ៧៧៣។ ស្ដេចគ្រងរាជ្យនៅរាជធានីនេះគឺ