សាគរវិទ្យា

ពីវិគីភីឌា
វដ្ដកម្មសីតុណ្ហលោណជាតិ

សាគរវិទ្យា រឺ សាគរសាស្ត្រ (បន្សំនៃពាក្យបាលីសំស្ក្រឹត សាគរ មានន័យថា "សមុទ្រ" និង វិទ្យា មានន័យថា "ចំណេះដឹង") នៃចំគួរតែថា សាគរលេខន៍ ទើបត្រឹមត្រូវជាង ព្រោះអីវាបានកត់ត្រាពីសមុទ្រ មហាសមុទ្រ គឺជាសាខានៃ វិទ្យាសាស្ត្រផែនដី រឺ ផែនដីវិទ្យា ដែលសិក្សាអំពីមហាសមុទ្រ។ វាផ្ដោតលើប្រធានបទដ៏ធំទូលាយមួយចំនួន រួមមាន សារពាង្គកាយសមុទ្រ និងថាមវន្តសាស្ត្របរិស្ថានប្រព័ន្ធ ចរន្តមហាសមុទ្រ រលក និង ថាមវន្តសាស្ត្រសន្ទនីយភូមិរូប រចិតវិវត្តន៍ផ្ទាំង និង ធរណីវិទ្យានៃបាតសមុទ្រ និងជំនោរនៃសារធាតុរសាយនៈនិងគុណលក្ខណៈរូបផ្សេងៗក្នុងមហាសមុទ្រ ហើយនិងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់មហាសមុទ្រ។ ប្រធានបទផ្សេងៗទាំងនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងឯកទេសជាច្រើនដែលពួកសាគរវិទូបន្ស៊ីទៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនៃមហាសមុទ្រពិភពលោកនិងការយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៅខាងក្នុង: តារាសាស្ត្រ ជីវវិទ្យា រសាយនសាស្ត្រ អាកាសធាតុវិទ្យា ភូមិលេខន៍ ភូមិវិទ្យា ជលវិទ្យា, ឧតុនិយមវិទ្យា និង រូបសាស្ត្របុរាណសាគរលេខន៍សិក្សាអំពីប្រវត្តិនៃមហាសមុទ្រកាលពីអតីតតាមរយៈភូមិវិទ្យា។