សំណើ

ពីវិគីភីឌា

ពាក្យថា សំណើ (អង់គ្លេស: proposition) មានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅក្នុង ទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្ន ។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើផ្នែកខ្លះឬផ្នែកទាំង ៗឥអស់ដូចខាងក្រោម៖ the primary bearers នៃ[[តម្លៃ233 233ពិត]] វត្ថុនៃជំនឿ and other "អាកប្បកិរិយាតាមសំណើ" (ឧ. អ្វីដែលគេជឿ ឬ សង្ស័យ ៘) ការយោងនៃ that-clauses និងអត្ថន័យនៃប្រយោគប្រកាស ។ សំណើគឺជាវត្ថុដែលអាចចែករំលែកបាននៃអាកប្បកិរិយានិងអ្នកនាំមុខនៃសេចក្តីពិតនិងភាពក្លែងក្លាយ ។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះច្រានចោលបេក្ខជនមួយចំនួនសម្រាប់សំណើ រួមទាំនិមិត្តសញ្ញាគំនិត និងនិមិត្តសញ្ញានិយាយ ដែលមិនអាចចែករំលែកបាន និងព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្តែងឬការពិត ដែលមិនអាចមិនពិតបាន ។[១]

ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

ដោយអារីសស្ដូថូល[កែប្រែ]

Aristotelian logic identifies a proposition as a sentence which affirms or denies a predicate of a subject. An Aristotelian proposition may take the form "All men are mortal" or "Socrates is a man." In the first example the subject is "All men" and the predicate "are mortal." In the second example the subject is "Socrates" and the predicate is "is a man."[ត្រូវការអំណះអំណាង]

By the logical positivists[កែប្រែ]

Often propositions are related to closed sentences to distinguish them from what is expressed by an open sentence. In this sense, propositions are "statements" that are truth-bearers. This conception of a proposition was supported by the philosophical school of logical positivism.

Some philosophers argue that some (or all) kinds of speech or actions besides the declarative ones also have propositional content. For example, yes–no questions present propositions, being inquiries into the truth value of them. On the other hand, some signs can be declarative assertions of propositions without forming a sentence nor even being linguistic, e.g. traffic signs convey definite meaning which is either true or false.

Propositions are also spoken of as the content of beliefs and similar intentional attitudes such as desires, preferences, and hopes. For example, "I desire that I have a new car," or "I wonder whether it will snow" (or, whether it is the case that "it will snow"). Desire, belief, and so on, are thus called propositional attitudes when they take this sort of content.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

ដោយរ័សុល[កែប្រែ]

ប៊ឺតរ៉ង់ រ័សុល បានប្រារព្ធឡើងថាសំណើត្រូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយវត្ថុនិងលក្ខណៈដែលជាធាតុផ្សំ ។ វ៊ីតហ្គេនស្តែង (Wittgenstein) បានប្រារព្ធឡើងថាសំណើមួយគឺជាសំណុំនៃពិភពលោក ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអាចធ្វើទៅបានដែលវាពិត ។ ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់មួយរវាងទស្សនៈទាំងនេះគឺថានៅលើកំណត់ត្រារបស់រ័សុលលីន សំណើពីរដែលពិតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចគ្នាទាំងអស់នៅតែអាចមានភាពខុសគ្នា ។ ឧទាហរណ៍ ៖ សំនុំដែលថាពីរបូកពីរស្មើបួនខុសគ្នាពីនៅលើកំណត់ត្រារបស់រ័សុលលីនដែលថាបីបូកបីស្មើប្រាំមួយ ។ If propositions are sets of possible worlds, however, then all mathematical truths (and all other necessary truths) are the same set (the set of all possible worlds).[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Relation to the mind[កែប្រែ]

In relation to the mind, propositions are discussed primarily as they fit into propositional attitudes. Propositional attitudes are simply attitudes characteristic of folk psychology (belief, desire, etc.) that one can take toward a proposition (e.g. 'it is raining,' 'snow is white,' etc.). In English, propositions usually follow folk psychological attitudes by a "that clause" (e.g. "Jane believes that it is raining"). In philosophy of mind and psychology, mental states are often taken to primarily consist in propositional attitudes. The propositions are usually said to be the "mental content" of the attitude. For example, if Jane has a mental state of believing that it is raining, her mental content is the proposition 'it is raining.' Furthermore, since such mental states are about something (namely propositions), they are said to be intentional mental states. Philosophical debates surrounding propositions as they relate to propositional attitudes have also recently centered on whether they are internal or external to the agent or whether they are mind-dependent or mind-independent entities (see the entry on internalism and externalism in philosophy of mind).

Treatment in logic[កែប្រែ]

As noted above, in Aristotelian logic a proposition is a particular kind of sentence, one which affirms or denies a predicate of a subject. Aristotelian propositions take forms like "All men are mortal" and "Socrates is a man."

Propositions show up in modern formal logic as objects of a formal language. A formal language begins with different types of symbols. These types can include variables, operators, function symbols, predicate (or relation) symbols, quantifiers, and propositional constants. (Grouping symbols are often added for convenience in using the language but do not play a logical role.) Symbols are concatenated together according to recursive rules in order to construct strings to which truth-values will be assigned. The rules specify how the operators, function and predicate symbols, and quantifiers are to be concatenated with other strings. A proposition is then a string with a specific form. The form that a proposition takes depends on the type of logic.

The type of logic called propositional, sentential, or statement logic includes only operators and propositional constants as symbols in its language. The propositions in this language are propositional constants, which are considered atomic propositions, and composite propositions, which are composed by recursively applying operators to propositions. Application here is simply a short way of saying that the corresponding concatenation rule has been applied.

The types of logics called predicate, quantificational, or n-order logic include variables, operators, predicate and function symbols, and quantifiers as symbols in their languages. The propositions in these logics are more complex. First, terms must be defined. A term is (i) a variable or (ii) a function symbol applied to the number of terms required by the function symbol's arity. For example, if + is a binary function symbol and x, y, and z are variables, then x+(y+z) is a term, which might be written with the symbols in various orders. A proposition is (i) a predicate symbol applied to the number of terms required by its arity, (ii) an operator applied to the number of propositions required by its arity, or (iii) a quantifier applied to a proposition. For example, if = is a binary predicate symbol and is a quantifier, then ∀x,y,z [(x = y) → (x+z = y+z)] is a proposition. This more complex structure of propositions allows these logics to make finer distinctions between inferences, i.e., to have greater expressive power.

In this context, propositions are also called sentences, statements, statement forms, formulas, and well-formed formulas, though these terms are usually not synonymous within a single text. This definition treats propositions as syntactic objects, as opposed to semantic or mental objects. That is, propositions in this sense are meaningless, formal, abstract objects. They are assigned meaning and truth-values by mappings called interpretations and valuations, respectively.

Objections to propositions[កែប្រែ]

Attempts to provide a workable definition of proposition include

Two meaningful declarative sentences express the same proposition if and only if they mean the same thing.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

thus defining proposition in terms of synonymity. For example, "Snow is white" (in English) and "Schnee ist weiß" (in German) are different sentences, but they say the same thing, so they express the same proposition.

Two meaningful declarative sentence-tokens express the same proposition if and only if they mean the same thing.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Unfortunately, the above definitions have the result that two sentences/sentence-tokens which have the same meaning and thus express the same proposition could have different truth-values, e.g. "I am Spartacus" said by Spartacus and said by John Smith; and e.g. "It is Wednesday" said on a Wednesday and on a Thursday.

A number of philosophers and linguists claim that all definitions of a proposition are too vague to be useful. For them, it is just a misleading concept that should be removed from philosophy and semantics. W.V. Quine maintained that the indeterminacy of translation prevented any meaningful discussion of propositions, and that they should be discarded in favor of sentences.[២] Strawson advocated the use of the term "statement".

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. "Propositions (Stanford Encyclopedia of Philosophy)". Plato.stanford.edu. Retrieved 2014-06-23.
  2. Quine W.V. Philosophy of Logic, Prentice-Hall NJ USA: 1970, pp 1-14

External links[កែប្រែ]