ស៊ីនុសអាំងតេក្រាល

ពីវិគីភីឌា

អនុគមន៍ស៊ីនុសអាំងតេក្រាល​តាងដោយ គឺជាអនុគមន៍កំនត់ដោយ៖


លក្ខណៈ[កែប្រែ]

  • អនុគមន៍ស៊ីនុសអាំងតេក្រាលជាអនុគមន៍ជាប់ និង មានដេរីវេអនន្តលើ និង

ដែល គឺជា​អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់

  • អនុគមន៍ស៊ីនុសអាំងតេក្រាល អាចពន្លាតជាស៊េរីនៃចំនួនគត់លើ និង
<math>\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{Si}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1XX