អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់

ពីវិគីភីឌា
អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់ (និយមន័យទី២)

ក្នុងគណិតវិទ្យា អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់ (Sinus Cardinal Function) តាងដោយ និងជួនកាលសរសេរ មានពីរនិយមន័យ។

និយមន័យ[កែប្រែ]

អនុគមន៍ស៊ីនុសកាឌីណាល់​ជាអនុគមន៍កំនត់ដោយ

  • និយមន័យទី១

ដែល ជាអនុគមន៍ស៊ីនុស

  • និយមន័យទី២

លក្ខណៈ[កែប្រែ]