ស្រីជ័យជេដ្ឋទី២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រីជ័យជេដ្ឋទី២ រឺ អង្គស្ងួន (១៧០៩ - ១៧៥៥)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៧៤៩ ដល់ គ.ស. ១៧៥៥